Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/12/2017

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Trần Phạm Ngọc Anh           10TN2 12TN3 10TN1     10TN3 10TN2 12TN3               10TN3 10TN1 12TN3     10TN2 10TN1 12TN3 10TN3  
Lâm Thanh Binh           11A1                                                
Trịnh Thị Bình                                                            
Đỗ Thị Kiều Bạch           12A1 12D 12A1   12C2       12C2 12C2           12D 12D   12A1 12A1          
Phạm Phương Bảo                                                            
Nguyễn Thị Dung                                                            
Trần Thị Thanh Dung     12C1 12C1 12C2 12C1 12C1 12C2                             12C2 12C2 12TN3 12TN3 12TN3 12C2    
Nguyễn Văn Dũng                                                            
Phí Văn Dương   10A5 10A4 10A2     10A3 10A2   10A3               10A3 10A4 10A5             10A4 10A5 10A2  
Phạm Quang Hiệp               10A6 11C2 11C1             11C2   10A6 11C1           11C1   11C2 10A6  
Lê Thị Hoa   12A2 11A1   11A1 12A3 12A3   11A1 11A1           12A2 11A1 11A1     12A2 12A2 12A3 12A3            
Phan Xuân Hoàng   10TN3 12TN3 12A3 10TN3     12TN3 12A3 10TN3           12TN3 12C2   10A7 10TN3           12C2 12A3   10A7  
Trần Thị Thu Huyền                                                            
Nguyễn Thị Huyền   11TN1 12TN1 11D 11C1           12TN3 11C1         11C1 11TN2   12TN1             11D 11C1 12TN3  
Bùi Thu Hà                     10A1   10TN3 11C1       10A2   10A3 10A3 10A2 10TN3       11C2 10A1 11A1  
Vũ Thị Hải Hà     10TN3 10TN3 10TN1               10TN1 10TN1   10TN1 10TN1 10TN3 10TN3                      
Phan Thị Thu Hà     11A3 11TN2 11TN2           11TN1 11TN3       11TN3 11D   11TN2 11A2 11D 11TN1 11A3   11A2          
Phan Nhân Hùng   11A2 11A2 12A1 12A1 11A2 11A2 12C1   12A1                         12C1 11A2 12C1 12A1 12A1 12C1 12C1  
Nội Quốc Hưng                                       10TN1               10TN1    
Trần Thị Thanh Hương   10TN2   11C2             11A1 10A7 11A1 10TN2       11C2 11A1 10A7   10A7   10TN2 11C2 11A1   10A7 11C2  
Nguyễn Thị Lan Hương     11TN2 10TN2 10TN2                     11TN2 11TN2   11TN1 10TN2   10TN2 11TN1 11TN1 10TN2 11TN1 11TN2 11TN2 11TN1  
Nguyễn Thị Kim Hương               11TN3 11TN3 11TN2     11TN3 11A1             11TN2 11A1 11A1     11TN2 11A1 11TN3 11TN2  
Phạm Thị Thu Hường           11TN2   11D 11TN2 11TN1 11D 11D 11TN1 12TN2   12TN2 11TN1 11D   11TN2 11TN1   11TN2 12TN2 12TN2          
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh                               10TN3   12D 12A1 12C1     12A1 12C1 12D 10A2 10A1 10TN3 10A3  
Phạm Thành Hải           12TN2 12TN2   12A2 12A2 12A2 12D 12D 12A2   12D 12D 12TN2                        
Nguyễn thị Thu Hồng             10A2 10TN2 12A1   12C1 10A1 12A1 10A3   10TN2 10A3 10A1     12C1 12A1 10TN2 10A2            
Phạm Ngọc Khiêm           11C1   11A3 10A7 10A7             11A3 11C1 11C1 11A3     11C1 11A3 11A3 10A7 10A7   11C1  
Dương Trung Khước   11A3   12TN1 12TN2   11A3 12TN2 12TN1 11D                     11A3 11D 12TN2 11C2   11C2 12TN1   12TN2  
Lê Quang Long                                                            
Trần Thị Luyến   12A3 12TN2     12D 12C2   12C2 12TN3 12D 11TN2 12TN2 12A3   11A3 12TN3                          
Nguyễn Thị Khánh Ly   12D 10A7   10A4                 10TN3 12D   12A1 10A4 12C2 12TN3 10A7 10TN3   10A4 12C2          
Trần Văn Lành   10A3 10A3     10A2 10TN3       10A2 10TN3 11TN2 11TN2             10A2 11TN2 10A3     10TN3 10A3 10A2    
Võ Thị Hà Lâm           12C2   12TN1 11D 12A3 12A3 12TN1 12C2 11D   11D   12C2               11D 12C2 12TN1 12A3  
Trương Mai     10A2 12C2             10A3 12C2 10A2 10A2   10A3 10A2   10A3 12C2 12C2 12C2   10A3            
Nguyễn Nhật Minh   12TN3 12A2 10A4   12TN3 12A1 10A4 10A6   10A4 12A1 12A2 12TN3             12A1 10A6 10A4 12A2   10A6 10A6      
Ngô Thị Hoài Nhi     10TN1 12D 12D     12D 12C1 10TN1 12TN2 10TN1   12D 12C1     12C1   12TN2             12C1 12TN2 12D  
Nguyễn Thị Minh   10A4 10A1     10A6   10A5 10TN1             10A2 10A7 10TN2               10A3 10TN3      
Nguyễn Thị Minh   12C1   11A3 12C1     12A2 11A2 12D               11A3 12C1 12A2           12D   11A2 11TN3  
Phan Thị Mơ   11D 11D 11C1 11D     11C1 11C1 11A2 11A2 11A2 11D                 11A2 11D 11D 11C1          
Võ Thị Na           11C2 12A2   10A3 12C1           11TN1 10TN2   10A1 11A1 12TN2 12TN1 10A2 12TN3 10TN1 12A3 12D 12A1 12C2  
Bùi Văn Nga   10A6 11TN1   11TN1           10A5 11TN1 10A6 11TN3   10A4 11TN3   10A5 11TN1 10A4 11TN3                
Lê Đình Nghị           12TN1 12TN1   12TN2 12TN2             12TN1   12D 12D   12TN2 12D 12D 12TN1 12TN2 12TN2 12D 12TN1  
Phạm Thị Tuyết Nhung           11TN1 10A5       11C1 10A5 10A1 11TN1   11C1 10A1 11TN1       10A1 10A5 11C1   10A1 11C1   10A5  
Phạm Trọng Oánh           10TN1                             10TN1         10TN1        
Ngô Thanh Phim   12TN1 12C2 12TN3 12TN3     11A1   12TN1 12C2 12TN2       11A1   12TN3 12TN2                      
Mai Hồng Phúc                 10A2 10A2                 10A2 10A2                    
Trần Thị Phương           10A4 10A4 10TN3 10TN3       10A5 10A5             10A5 10A5   10TN3 10TN3     10A4 10A4  
Nguyễn Thị Phượng   11C1         11C2                 11C2         11C1                  
Nguyễn Minh Quang       10A7 10A7   10A7                 10A7                            
Quách Thị Thanh     12D 11A1   12A2 11A1 11TN2 12D   11TN2 12A2 11C1       11A2 12A2 11A2   11A2 11C1   11TN2 11A1          
Nguyễn Văn Thức                                                            
Lý Trọng Tiến                                                            
Phan Thị Đoan Trang           11TN3 10A6   10TN2 10A5 10TN2 10A4 10A7 10A6   10A5   10A7 11D 10A4                    
Lại Thị Quyên   11C2   11TN1 11A3   11TN1 11TN1 11A3 11C2 11C2 11C2   11A3                       11A3 11A3 11TN1    
Nguyễn Thị Thảo   10TN1   10A3 10A3           10A6 10A3 10A3     10A6 10A6 10TN1     10A6 10A3 10TN1 10TN1            
Bùi Thị Thắm   10A1 12A3 12TN2   10A7 10TN1 10A3   10A6 10A7 10A2 12A3 12A1   12A1 12TN2 10A6                        
Lương Văn Tiến           10TN3 11TN2   10A4               10TN3 10A5 11C2 11TN3 10TN2 10A4 11C2              
Nguyễn Thế Trung                                                            
Nguyễn Thanh Trung   11TN2 11C1 10A5 11C2 10A5 11C1 11C2   10TN2                 10TN2 11C2                    
Lê Thị Trâm   12A1 12A1   12A3           12A1 12A3       12A3 12A3   12TN1 12A1     12TN1 12TN1 12A3          
Hoàng Thị Tuyến     11C2 10A6 10A6             10A6 11C2 11C2             11C2 11C2 10A6 10A6            
Nguyễn Thị Ngọc Tuyến   10A2   10A1 10A2 10A3 10A1   11TN1 11A3                         11TN3 11A1 11D 11A2 10A2 10A3    
Phạm Huy Tuân           10A1   10A1           10A1                                
Phạm Hữu Tuấn   11TN3   12A2 11TN3               12C1 12C1             11TN3 12C1 12A2 11TN3   11TN3   12A2 12A2  
Dương Trí Tuệ                                                            
Lê Thị Tùng   12TN2 10A6 10TN1 12A2                     12C1 12A2 12TN1 12A3             12C1   10A6 10TN1  
Trần Văn Tú                                                            
Lê Thị Tươi   10A7 10TN2   10A1   10TN2 10A7 10A1 10A1                     10A1   10A7 10A7     10TN2 10TN2 10A1  
Lê Văn Vinh     11TN3 11TN3   11D 11D   10A5 11TN3             10A5 11TN3 11TN3 11D           10A5 10A5 11D 11D  
Hồ Anh Việt         12TN1           12TN1         12TN1         12TN1         12TN1        
Nguyễn Văn Việt                 12TN3 10A4   12TN3 10A4 10A4   10A1 10A4   12TN3 10A1 12TN3 12TN3 10A1 10A1            
Nguyễn Văn Việt                     10TN1   10TN2 10A7       12A3 10TN1 10A6       10A5 12A2 10A4 12A2 12A3 10TN2  
Lê Thị Anh Vân   11A1   11A2 11A2           11A3 11A1 11A3 11A2             11A1 11A3 11A2       11A2 11A1 11A3  
Nguyễn Thị Vân           11A3 11TN3 11A2     11TN3 11A3 11A2         11A2 11A3               11TN3 11A3 11A2  
Huỳnh văn Đường               12A3                       12A3 12A3 12A3                
Phạm Thị Long Đồng                       12C1 12TN1 12TN1   11A2 12C1 12A1 12A2             12A2 11TN1   12A1  
Nguyễn Văn Đức   12C2 10A5   10A5                     12C2                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 01-12-2017

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net