Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 15/01/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lê Văn Vinh   11D 11TN2     11TN2 11TN2   11D 11TN3 11TN2 11TN3 11TN3   11TN2 11TN3 11TN3 11D 11D                      
Nguyễn Văn Việt           12TN3 12TN3   10A4 10A4     10A1 10A1       12TN3 12TN3 10A1 10A1 12TN3   10A4 10A4          
Trương Mai   10A5 10A5               10A5 12C2 12C2     10A5 10A2 10A3   10A2 10A3   10A2 10A2   12C2 10A3 10A3 12C2  
Phạm Ngọc Khiêm           10A7 10A7 11A3     11A3 11A3   11C1       11C1 11A3             10A7 10A7 11C1 11C1  
Vũ Thị Hải Hà     10TN3 10TN3 10TN1                               10TN1 10TN1 10TN3       10TN1 10TN3 10TN1  
Lê Đình Nghị           12TN2 12D 12D 12TN1   12TN1 12TN1 12TN2 12TN2     12D 12TN1     12D 12TN2 12TN2   12TN1          
Nguyễn Thị Lan Hương     11TN1   10TN2           10TN2 10TN2 11TN1     11TN1 10TN2           11TN1 11TN1 10TN2          
Phan Nhân Hùng   11A2   12A1 12A1 12C1 12C1 12A1 12A1   12C1 12C1   11A2   11A2   12A1 11A2                      
Hoàng Ngọc Tuyến     10A6 10A6 10A6                     11C2 11C2   10A6 10A6       11C2 11C2          
Lê Thị Hoa   12A3   11A1 11A1 11A1 12A2   12A2 12A3     12A2 11A1 11A1 12A2   12A3 12A3                      
Hồ Anh Việt   12TN2 12TN1   12TN1 12TN1 12TN2         12TN2   12TN1 12TN1     12TN2 12TN2 12TN1                    
Trần Phạm Ngọc Anh             10TN1 12TN3   10TN3           12TN3 10TN1 10TN2 10TN3   12TN3   10TN1 10TN2 12TN3   10TN3 10TN2 12TN3  
Đỗ Thị Kiều Bạch           12A1 12C2   12D 12A1           12C2 12A1 12D     12C2 12D 12A1              
Nguyễn Minh Quang       10A7 10A7                     10A7                 10A7          
Nguyễn Văn Thức                                                            
Phạm Hữu Tuấn   12A2   11TN3 11TN3           11TN3 12A2 12C1               12A2 11TN3 12C1   11TN3 12C1 11TN3 12A2    
Phạm Quang Hiệp           10A6   11C1         11C2 10A6 11C1 10A6   11C2 11C2             11C1 11C1   11C2  
Lê Thị Anh Vân   11A1 11A3   11A2   11A2 11A1 11A2   11A1   11A2 11A3   11A1 11A3 11A3               11A1 11A3 11A2 11A2  
Phạm Thị Thu Hường   11TN1 11D         11TN1 11TN1   11D 11TN2 11D 11TN2   11TN2   11TN1 11TN2     11D 11D 11TN2 11TN1          
Phí Văn Dương   10A3   10A2   10A3 10A5 10A4               10A2 10A4   10A5   10A4 10A2   10A3 10A5          
Huỳnh Văn Đường                     12A3                   12A3 12A3         12A3      
Phạm Huy Tuân   10A1                               10A1                     10A1  
Bùi Văn Nga   10A6 11TN3 11TN1 11TN1               10A6 11TN3 11TN1             11TN1 11TN3   10A6          
Phạm Trọng Oánh     10TN1 10A4               10A5 10A3 10TN1   10A4 10A5   10A3 10TN1 10A5 10A3 10A4              
Dương Trung Khước   11A3 12TN2 12TN1 12TN2 11A3 12TN1   11C2 12TN2     12TN1 11D 11C2 12TN2 11D                          
Quách Thị Thanh     12D 12A2   11A2 11A1   11C1 11TN2   11A1 11TN2 12D 11A2 11C1 11TN2 12A2                        
Phan Xuân Hoàng     10A7   10TN3 12C2 10TN3 12A3 12TN3   10A7 10TN3   12TN3 12TN3 12A3 10A7   12C2 10TN3                    
Nguyễn Thị Thu Hông           10A1 10A2 12C1   10TN2     12A1 10A2   12A1 10A1 12C1 10TN2             10A2 10A1   10TN2  
Nguyễn Văn Việt           10TN2 12A3 12A2     10TN1 10A7 10TN2 10A5       10TN1 10A4               12A2 12A3 10A6  
Phan Thị Thu Hà   11TN2   11A2 11TN2             11A2   11TN1 11D 11A3 11TN1 11TN3     11TN3 11TN2 11A3              
Ngô Thị Phim   12C2 11A1   12TN3                               12TN2 12TN1   12TN3   12TN1 12TN3 11A1 12TN2  
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   10TN3 10A2                           10TN3   12A1 10A3           10A1 12C1 12A1 12D  
Nguyễn Thị Minh           10TN3 10A1 10TN1 10TN2   10A4   10A5 10A3 10TN2 10TN1 10A3   10A2 10A4 10A7 10TN3 10A6   10A2 10A6 10A5 10A1 10A7  
Nguyễn Thị Phượng           11C2                             11C1                  
Phan Thị Long Đồng   11TN3 11A2     11TN1 12A1 11D               12D 11A2   12C1             11TN3 11D 11TN1 12TN1  
Trần Thị Luyến           11C1 11C2   12A3 12TN3     11A1 11C2 11A3   12A2 11TN2 11C1 12TN2 11TN2 11A3 12C2   11A1          
Phan Thị Đoan Trang   10A2 10A4 10A1   10A2 10A4 10A6     10A1   10A7 10TN2   10TN3 10A6 10A5 10A7             10A5 10TN2   10TN3  
Nội Quốc Hưng           10TN1 10A3                                     10TN1     10A3  
Phan Thanh Hải           12A2   12TN2 12TN2   12D 12D   12A2 12TN2             12A2 12A2 12D 12D          
Trần Thị Thanh Dung   12TN3   12C2 12C2           12TN3 12TN3   12C2   12C1 12C1       12C1 12C1   12C2 12C2          
Lại Thị Quyên   11C2 11C2   11A3           11TN1 11TN1 11A3                   11C2 11A3 11A3 11TN1   11C2 11A3  
Mai Hồng Phúc               10A2 10A2   10A2 10A2                                    
Nguyễn Thị Thảo     10A3 10A3 10A3           10A3 10TN1 10TN1                   10A3 10TN1            
Lê Thị Tươi   10A7 10TN2   10A1     10A7 10A1 10A7               10A7 10A1   10TN2 10TN2 10A1 10A1            
Lê Thị Trâm   12TN1 12A3   12A3           12A1 12A1 12A3     12TN1 12TN1       12A1 12A1   12A3 12A3          
Nguyễn Thị Kim Hương           11TN3 11TN3 11TN2 11TN2               11A1 11A1 11TN3     11A1 11A1   11TN2          
Phan Thị Mơ     11C1 11D 11D           11A2 11C1 11C1               11D 11C1   11A2 11A2 11A2   11D 11D  
Trần Thị Phương                         10A4 10A4 10TN3           10TN3 10A5 10A5   10TN3 10A4 10A4 10A5 10A5  
Lâm Thanh Binh                                                         11A1  
Lương Văn Tiến           10A4   10A5 10TN3   11C2 10A4   10TN3 11TN3     10TN3   10TN2           10TN2 11C2 11TN2 10A4  
Nguyễn Thị Huyền       11C1 11C1           11C1 11D                     11C1 12TN1 11D 11TN2 11TN1 12TN3    
Bùi Thị Thắm     10A1 10TN1     10A6 10A3 10TN1 10A1 10A6 12A3 10A2 10A7   10A3 12TN2 10A2     10A6 10A7   10A7 12A1          
Nguyễn Văn Đức     12C2 10A5 10A5       12C2 10A5                                        
Nguyễn Thị Minh       12C1 12C1 12D 11A3   11TN3 12A2                     11A2   11A2     12D   11A3 12C1  
Nguyễn Thanh Trung   11C1   11TN2 11C2 10A5 10TN2       10TN3 11C2                 11C2   10A7 11C1            
Nguyễn Thị Khánh Ly   10A4 12A1 12D 10A4                       12C2   12D 12TN3           12TN3   12C2 12A1  
Lê Thị Tùng   12C1   12A3 12A2     12TN1 12C1                             12TN2 12A2 12A3 12TN1 12TN2 12A2  
Nguyễn Thị Ngọc Tuyến   10TN1   11A3 10A2 11D   11A2 10A6                             11A1 10A1 10A3 10A2 11TN3 11TN1  
Võ Thị Na     12TN3 10TN2     11TN1 11C2 11A1 10A3 12C2 10A1   12A3 10TN1               12TN1 12A2 12C1 12A1 12TN2 12D 10A2  
Võ Thị Hà Lâm           12A3 11D 12C2   12TN1           11D 12A3 12C2 12TN1   12TN1 12C2 12A3 11D   11D 12C2 12TN1 12A3  
Phan Thị Tuyết Nhung             11C1 10A1 10A5 11TN1           10A1 11C1   11TN1 10A5 11TN1 10A1   10A5 11C1          
Nguyễn Nhật Minh   12A1 12A2 12TN3             12A2   12TN3 12A1     12TN3 10A4 12A2     10A4 12TN3 12A1   12A2 12A1 10A4    
Nguyễn Thị Vân               11TN3 11A3 10TN1               11A2 10TN1   11A3 11A2   11TN3 10TN1 11A3 11A2 10TN1 11TN3  
Ngô Thị Hoài Nhi   12D 12C1 12TN2 12D           12TN2   12D 12C1                 12D 12C1 12TN2 12TN2 12D 12C1    
Trần Thị Thanh Hương   10TN2   11C2       10TN2 10A7 10A6           10TN2   10A6 11A1 10A7 11A1 11C2 10TN2 10A6   11C2 11A1 10A7    
Trần Văn Lành               10TN3 10A3 10A2   10A3 10TN3               10A2   11TN2 10TN3 10A3 10TN3 11TN2 10A2 11TN2  
Trịnh Thị Bình                       10A6                   10A6         10A6 10A6    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 11-01-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net