Trường : THPT TX Phước Long
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 24/09/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lê Đình Nghị     10NC1 10NC1 10NC1                     10NC1 10NC1         10NC2 10NC2         10NC2 10NC2  
Nguyễn Thị Lan Hương   11NC2 11NC2   11NC2 12NC1 12NC1                           12NC1 12NC1   11NC2       11NC2 11NC2  
Nguyễn Văn Việt           10A4 10A2 10NC3 10NC3   10NC3 10A2 12NC3 12NC3   10A4 10NC3   12NC3 12NC3 10A4 10A4 10A2 10A2            
Trương Mai   11C 11A3 11C   10A6 10A6   11A2 11A2 11A2 11C 11A3 11A3     11A2 11A3 11A3 10A6 11C 11C   10A6 11A2          
Phạm Ngọc Khiêm   12A3 10A7     12C2 12A3 12A3 12C2   12C1 12C2 12C2   12A3 10A7 10A7   12C1 12C1 12C2 12C1 12C1 10A7            
Vũ Thị Hải Hà   11NC1 11NC1 11NC3 11NC1           11NC3 11NC3   10A1 10A1 11NC1 11NC3   10A1 10A1 11NC3 11NC1 11NC1              
Lê Văn Vinh           12D 12D 11A5     12NC2 12NC2   11A5 12D 12NC2 12NC2   11A5   12D 12D   11A5 11A5          
Phan Nhân Hùng       12A2 10A3           10A5 10A5 12A2     10A3 10A3 10A5 10A5   10A3   10A3 12A2 12A2          
Hoàng Ngọc Tuyến                                                            
Lê Thị Hoa   12A1 12A1   12A1 11A4 11A1       11A4 11A4 11A1 11A1   11A1 11A1 12A1 12A1       11A4 11A4            
Hồ Anh Việt             12NC2 10NC1 12NC2     10NC3   12NC2 10NC1           12NC2 10NC3 10NC1 10NC3            
Đỗ Thị Kiều Bạch     10A1 10A2     10A4 10A3 10A2                       10A1 10A3 10A4     10A2 10A4 10A1 10A3  
Trần Phạm Ngọc Anh             11NC1   11NC3     11NC2 11NC2 11NC1     11NC2 11NC3 11NC3             11NC1 11NC2 11NC3 11NC1  
Nguyễn Minh Quang       10A7 10A7 10A7                                       10A7        
Phạm Hữu Tuấn   12NC3   11A5 12NC3 11C 11A5   12NC3 12NC3                         11A5 11C 12NC3 11C   11A5    
Phạm Quang Hiệp           12A1 12C1   10A5     12A1 12A1 12C1 10A5                     12C1   10A5 12A1  
Lê Thị Anh Vân   12A2   12C2 12A2     12A2 11A3                         12C2 12A2 11A3 11A3 12C2   12A2 11A3  
Phạm Thị Thu Hường   10NC2   12NC1 10NC2           10NC2 12D 12NC1 12NC1   12NC1   10NC2 12D 12D                    
Phí Văn Dương                               11A4   11A2     11A4 11A2   11A2     11A4 11A4 11A2  
Huỳnh Văn Đường                               12A3                 12A3   12A3 12A3    
Phạm Huy Tuân                     11A1               11A1   11A1   11A1              
Lý Trọng Tiến                     10A6         10A6         10A6                  
Bùi Văn Nga   12NC1   12NC2 12NC1                         12NC3 12NC1 12NC2 12NC3   12C2     12NC2 12C2 12NC3 12NC1  
Dương Trung Khước           10A2 10A1 10A6               10A2 10A5   10A6 10NC1   10A1 10A5 10NC1            
Phạm Trọng Oánh               11NC1 11A5 11A4 11NC1   11A5 11A4 10A7 11A5   11NC1 11A4 10A7                    
Quách Thị Thanh     10NC3 12A1     10A3 12C1 12A1 12A2   12C1   12A2 10A3 12A2 12A1 10NC3                        
Phan Xuân Hoàng   11A3 11NC3 11A2 11NC3 12A3 11A3 11NC3     12D 11A2 11NC3 12A3   12D 11A3 12A3 11A2                      
Nguyễn Thi Thu Hồng             11C 11NC2 10NC2 11A1   11A1 10A4 11NC2   11C   10A4 11NC2         10NC2 11A1          
Nguyễn Văn Việt               11A4 11NC1 11A5           11A3 11A5 11NC2     11NC1 11NC3 11A3   11NC2 11A4 11NC3      
Phan Thị Thu Hà     12NC2 12A3 12NC2                     12C2 12NC1         12NC3 12A3     12NC3 12NC1 12C2 12NC2  
Ngô Thị Phim   10A1   12D 10A1 12A2 12A1   10A3       12C1 10NC1                       12A1 12A2 12C1 12D  
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   10A2 10A4   10A2                     10NC2 11C 11A1         11A2 11A1 11C   11A2 10NC3 10A5  
Nguyễn Thị Minh           10NC2 10NC1 10A1 10A4   10A2 10A7 10NC3     10A5 10A6 10A3                        
Nguyễn Thị Phượng                     10A7                             10A6        
Phan Thị Long Đồng           10A1   10NC2 10NC1 11A3 10A1 10NC2 10A2 10A3       10NC1 10A2 10A3                    
Bùi Thị Thu Hà                               12A1 12A2 12C1     11A2 12A1   12NC2 12C1 12A2 12NC2 11A1    
Trần Thị Luyến                         10A5 11C 10A6 10NC3 10A4       10A5 10A7 10NC3 10A4   11NC2 10A6   10A7  
Phan Thị Đoan Trang             12NC3 12NC1   11NC1 12A3 12NC3                   11A4 12NC1 12D   11NC3 11A5 12D 12A3  
Nội Quốc Hưng                   12C2                                     12C2  
Phan Thành Hải               12A1 12C1 12A3       12A1 12C1 12C1 12C1   12A3   12A3 12A3   12A1 12A1          
Trần Thị Thanh Dung   12C2 12C2   12C2           12NC1 12NC1   12C2     12C2 12NC2 12NC2 12NC1   12NC2 12NC2   12NC1          
Lại Thị Quyên   11A4   11A4 11A3 11A3 11NC3                   11A4 11A4     11A3   11NC3 11NC3     11A3 11A3 11NC3  
Trịnh Thị Bình                     10A4 10A4                           10A4   10A4    
Mai Hồng Phúc       10NC3 10NC3                           10NC3 10NC3           10NC3        
Nguyễn Thị Thảo   10A6   10A6 10A6               10A6 10A6 10A2           10A2   10A1 10A1   10A1 10A1 10A2 10A2  
Lê Thị Tươi     11A1 11NC1 11A1 11NC2 11NC2 11A1       11NC1 11NC1               11NC2 11NC2       11A1 11A1 11NC1    
Lê Thị Trâm   10A5 10A5   10A5 10A5   10A7 10A7   10NC1 10NC1 10A7                         10A5 10A7 10NC1 10NC1  
Nguyễn Thị Kim Hương                     10A3 10A3 10NC2 10NC2         10NC2 10NC2           10A3 10A3      
Phan Thị Mơ   12D 12D   12D 12NC3   12NC3 12D 12D           12NC3 12NC3 12A2 12A2   12A2 12A2                
Trần Thị Phương           11A5 11A2   11C 11C 11A5   11A2 11A2             11A5 11A5 11C     11A2 11C      
Lương Văn Tiến           12NC2 12C2   12A2 10NC2                 10A7 12C2               12NC2 12A2  
Nguyễn Thị Huyền   12C1 10A2   12C1                               12A1 10NC1   12C1 12D 12D 12A1      
Lâm Thanh Bình           11A2                                             11A1  
Bùi Thị Thắm   10A4   11NC2 10A4     10A5 11A4 11NC3                               11A3 11NC1 10A3 10A6  
Nguyễn Văn Đức   11A5     11A5           11C             11C                        
Nguyễn Thị Minh     12A3 12NC3 12A3       10A1 12NC1                               12A3 12NC3 12NC1 10NC3  
Nguyễn Thành Trung   10NC1 12C1               12A2 10A1 12NC2 10A4     12A3 10A1 10A4               10NC1 12A1 12C1  
Nguyễn Thị Khánh Ly     10NC2 10A5 11A4                       10NC2 10A2     10A7 10A2 11NC2       10A5 10A7 11A4  
Lê Thị Tùng     11C 10A3 11C 11A1 10NC3                     10A6 11C   10NC3 10A6   10A3 11NC1          
Nguyễn Thị Ngọc Tuyến   11A2 12NC1   11A2           11A3   12D     11NC3 12D 11A5 12C2         12NC3 12C2          
Võ Thị Na           12C1   12NC2     12NC3 12A2 12A3   12C2           10NC2   12A1 12NC1 11NC3 10NC1 12D   11C  
Trần Thị Đào   10A3 11A2 11A1                       11NC2 10A1   11NC1 10A2   11A3 10A7 10A5 11A4 11A5 10NC3 10A6 10A4  
Võ Thị Hà Lâm           10NC1   12D 12A3 12A1 12A1 12A3 10NC1 12D       12D 10NC1 12A1 10NC1   12D 12A3            
Ngô Thị Hoài Nhi   11A1 12NC3 12C1   11NC1   11A2 11A1 12C1           11A2 11NC1       12C1 11A1 12NC3 11NC1     12C1 11A2 12NC3  
Nguyễn Nhật Minh   12NC2 10A6       10A5 12C2 10A6 12NC2 12C2 10A6   10A5       12C2   10A5   10A5 10A6 12C2 12NC2          
Trần Thị Thanh Hương   11NC3 11A5 10NC2   11NC3 10NC2 11C       11A5 11C 11NC3                       10NC2 10NC2 11C 11A5  
Nguyễn Thị Vân     12A2 10A1     12A2 10A2 12NC1       10A1 10A2 12A2 10A1 10A2 12NC1               12NC1 10A2   10A1  
Trần Văn Lành   10NC3 11A4 11A3   10NC3 11A4 11A3 11NC2 11NC2 11NC2 11A3 11A4 10NC3 10NC3                              
Phan Thị Tuyết Nhung   10A7 10A3 10A4   10A3 10A7 10A4         10A3 10A7 10A4     10A7 10A3 10A4                    
Lê Quang Long                                                            
Trần Văn Tú                                                            
Nguyễn Thị Dung                                                            
Nguyễn Thế Trung                                                            
Phạm Phương Bảo                                                            
Dương Trí Tuệ                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 17-09-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net