Trường : THPT TX Phước Long
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 24/09/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 12NC1 12NC2 12NC3 12A1 12A2 12A3 12C1 12C2 12D 11NC1 11NC2 11NC3 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11C 10NC1 10NC2 10NC3 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7
T.2 1 VAN - Dung-Văn SINH - Hà-Sinh VAN - LY - Hiệp TOAN - Hùng HOA - Hoàng VAN - Hải TOAN - Khiêm SU - Huyền VAN - Tươi Anh - Lành TOAN - Anh - Nhi TOAN - Mai VAN - Quyên LY - Dương LY - Tuấn SU - Đức         TOAN - Việt-Toán HOA - Thanh LY - Bạch Anh - Minh-Anh VAN - Thảo-Văn VAN - Trâm
2 VAN - Dung-Văn SINH - Hà-Sinh VAN - VAN - Hải LY - Vân-Lý HOA - Hoàng SU - Huyền Anh - Minh-Anh LY - Hường VAN - Tươi Anh - Lành TOAN - Anh - Nhi LY - Dương VAN - Quyên SINH - Việt-Sinh LY - Tuấn SU - Đức         VAN - Thảo-Văn HOA - Thanh LY - Bạch LY - Hiệp TOAN - Mai TOAN - Khiêm
3 TOAN - Hương-Toán VAN - Dung-Văn LY - Tuấn VAN - Hải VAN - SINH - Hà-Sinh GDCD - Na DIA - Tuyến-Địa LY - Hường TOAN - SINH - Việt-Sinh HOA - Hoàng VAN - Tươi Anh - Nhi LY - Vân-Lý Anh - Lành VAN - Phương TOAN - Mai         Anh - Vân-Anh TOAN - Hùng TOAN - Việt-Toán VAN - Trâm Anh - Minh-Anh HOA - Oánh
4 TOAN - Hương-Toán VAN - Dung-Văn LY - Tuấn HOA - Thanh VAN - SINH - Hà-Sinh VAN - Hải DIA - Tuyến-Địa GDCD - Na TOAN - SINH - Việt-Sinh VAN - Quyên VAN - Tươi TOAN - Mai LY - Vân-Lý Anh - Lành VAN - Phương DIA - Tùng         Anh - Vân-Anh TOAN - Hùng TOAN - Việt-Toán VAN - Trâm VAN - Thảo-Văn HOA - Oánh
5                                                        
T.3 1 Anh - Vân-Anh TOAN - Vinh TOAN - Việt-Toán LY - Hiệp HOA - Thanh LY - Đường Anh - Nhi GDCD - Na Anh - Lâm       TOAN - Hoa HOA - Hoàng LY - Vân-Lý Anh - Lành Anh - Hương-Anh VAN - Phương LY - Việt-Lý LY - Hường SINH - Hạnh LY - Bạch       Anh - Minh-Anh HOA - Khước Anh - Nhung
2 Anh - Vân-Anh TOAN - Vinh TOAN - Việt-Toán LY - Hiệp HOA - Thanh HOA - Hoàng Anh - Nhi GDCD - Na Anh - Lâm       TOAN - Hoa VAN - Phương Anh - Lành HOA - Oánh Anh - Hương-Anh TOAN - Mai HOA - Khước TOAN - Nghị SINH - Hạnh LY - Bạch       Anh - Minh-Anh LY - Tiến-Lý Anh - Nhung
3 LY - Hường LY - Việt-Lý HOA - Nga HOA - Thanh LY - Vân-Lý Anh - Lâm DIA - Trung SU - Tiến TOAN - Vinh       Anh - Nhi VAN - Phương TOAN - Mai TOAN - Hoa HOA - Oánh SU - Đức HOA - Khước TOAN - Nghị TOAN - Việt-Toán Anh - Vân-Anh       LY - Hiệp LY - Tiến-Lý LY - Quang
4 HOA - Nga LY - Việt-Lý Anh - Nhi HOA - Thanh LY - Vân-Lý Anh - Lâm DIA - Trung SU - Tiến TOAN - Vinh       SINH - Hạnh HOA - Hoàng TOAN - Mai TOAN - Hoa HOA - Oánh Anh - Hương-Anh TOAN - Nghị LY - Hường TOAN - Việt-Toán Anh - Vân-Anh            
5                                                        
T.4 1       Anh - Lâm TOAN - Hùng TOAN - Khiêm VAN - Hải VAN - Dung-Văn VAN - TOAN - LY - Anh HOA - Hoàng TOAN - Hoa LY - Dương Anh - Lành HOA - Oánh TOAN - Vinh Anh - Hương-Anh SINH - Phim VAN - Hương-Văn LY - Việt-Lý HOA - Khước VAN - Thảo-Văn Anh - Nhung TOAN - Việt-Toán      
2       Anh - Lâm TOAN - Hùng TOAN - Khiêm VAN - Hải VAN - Dung-Văn VAN - TOAN - LY - Anh HOA - Hoàng HOA - Hồng LY - Dương Anh - Lành HOA - Oánh TOAN - Vinh Anh - Hương-Anh SINH - Phim VAN - Hương-Văn LY - Việt-Lý VAN - Thảo-Văn HOA - Khước Anh - Nhung TOAN - Việt-Toán      
3       TOAN - Hoa SINH - Phim VAN - Hải DIA - Trung TOAN - Khiêm TOAN - Vinh LY - Anh VAN - Tươi TOAN - HOA - Hồng TOAN - Mai HOA - Hoàng LY - Dương HOA - Oánh VAN - Phương VAN - Trâm Anh - Hương-Anh Anh - Lành HOA - Khước VAN - Thảo-Văn VAN - Hương-Văn VAN - Bình-Văn      
4       TOAN - Hoa SINH - Phim VAN - Hải TOAN - Khiêm DIA - Tuyến-Địa TOAN - Vinh HOA - Oánh VAN - Tươi TOAN - LY - Tuân TOAN - Mai HOA - Hoàng LY - Dương Anh - Hương-Anh VAN - Phương VAN - Trâm HOA - Hồng Anh - Lành              
5                                                        
T.5 1 SINH - Hà-Sinh HOA - Nga Anh - Nhi SINH - Phim TOAN - Hùng LY - Đường       LY - Anh TOAN - Hương-Toán SINH - Việt-Sinh HOA - Hồng SINH - Hạnh HOA - Hoàng       Anh - Lâm Anh - Hương-Anh HOA - Thanh Anh - Vân-Anh TOAN - Việt-Toán VAN - Hương-Văn Anh - Nhung VAN - Trâm TOAN - Mai TOAN - Khiêm
2 LY - Hường HOA - Nga SINH - Hà-Sinh SINH - Phim Anh - Vân-Anh LY - Đường       LY - Anh TOAN - Hương-Toán SINH - Việt-Sinh TOAN - Hoa HOA - Hoàng TOAN - Mai       Anh - Lâm SINH - Hạnh HOA - Thanh TOAN - TOAN - Việt-Toán VAN - Hương-Văn Anh - Nhung TOAN - Hùng Anh - Minh-Anh VAN - Trâm
3 LY - Hường TOAN - Vinh HOA - Nga TOAN - Hoa HOA - Thanh TOAN - Khiêm       HOA - Oánh LY - Anh Anh - Hương-Anh LY - Tuân Anh - Nhi TOAN - Mai       TOAN - Nghị SINH - Hạnh TOAN - Việt-Toán TOAN - Anh - Vân-Anh Anh - Nhung HOA - Hồng TOAN - Hùng Anh - Minh-Anh VAN - Trâm
4 TOAN - Hương-Toán TOAN - Vinh HOA - Nga TOAN - Hoa Anh - Vân-Anh TOAN - Khiêm       HOA - Oánh HOA - Hồng Anh - Hương-Anh LY - Tuân Anh - Nhi SINH - Việt-Sinh       TOAN - Nghị LY - Hường TOAN - Việt-Toán              
5                                                        
T.6 1 TOAN - Hương-Toán HOA - Nga TOAN - Việt-Toán       TOAN - Khiêm VAN - Dung-Văn VAN - SINH - Việt-Sinh HOA - Hồng LY - Anh       VAN - Quyên TOAN - Vinh TOAN - Mai LY - Việt-Lý TOAN - Nghị VAN - Phúc TOAN - HOA - Khước LY - Bạch VAN - Bình-Văn TOAN - Hùng VAN - Thảo-Văn LY - Quang
2 HOA - Nga Anh - Minh-Anh SINH - Hà-Sinh       TOAN - Khiêm VAN - Dung-Văn VAN - SINH - Việt-Sinh HOA - Hồng LY - Anh       VAN - Quyên TOAN - Vinh TOAN - Mai LY - Việt-Lý TOAN - Nghị VAN - Phúc TOAN - TOAN - Việt-Toán LY - Bạch VAN - Bình-Văn TOAN - Hùng HOA - Khước Anh - Nhung
3 SINH - Hà-Sinh Anh - Minh-Anh LY - Tuấn       SU - Huyền SU - Tiến Anh - Lâm Anh - Nhi TOAN - Hương-Toán LY - Anh       TOAN - Hoa SINH - Việt-Sinh DIA - Tùng TOAN - Nghị HOA - Hồng LY - Việt-Lý VAN - Thảo-Văn LY - Bạch TOAN - Hùng Anh - Nhung HOA - Khước TOAN - Mai TOAN - Khiêm
4 HOA - Nga LY - Việt-Lý TOAN - Việt-Toán       SU - Huyền Anh - Minh-Anh Anh - Lâm Anh - Nhi TOAN - Hương-Toán VAN - Quyên       TOAN - Hoa LY - Tuấn DIA - Tùng       VAN - Thảo-Văn LY - Bạch TOAN - Hùng HOA - Hồng HOA - Khước TOAN - Mai TOAN - Khiêm
5                                                        
T.7 1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 17-09-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net