Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 15/01/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10TN1 10TN2 10TN3 11A1 11A2 11A3 11C1 11C2 11D 11TN1 11TN2 11TN3 12A1 12A2 12A3 12C1 12C2 12D 12TN1 12TN2 12TN3
T.2 1   TOAN - Mai VAN - Thảo VAN - Phương HOA - Oánh TOAN - Tuyến VAN - Tươi       HOA - Thanh TOAN - Hùng VAN - Quyên Anh - Nhung DIA - Trung VAN - LY - Hường VAN - Hương-V SINH - Hà-Sinh Anh - Minh-AV TOAN - Hoa LY - Đường SU - Minh-Sử DIA - Ly Anh - Nhi TOAN - Nghị VAN - Hải HOA - Hoàng
2   Anh - Lành LY - Dương VAN - Phương TOAN - Mai TOAN - Tuyến VAN - Tươi       TOAN - Hoa VAN - VAN - Quyên Anh - Nhung Anh - Hương-AV Anh - Lâm SINH - Hà-Sinh VAN - Hương-V TOAN - Vinh Anh - Minh-AV VAN - Hải HOA - Hoàng SU - Minh-Sử VAN - Dung DIA - Ly TOAN - Nghị Anh - Nhi LY - Anh
3   LY - Dương Anh - Lành HOA - Oánh VAN - Phương Anh - Hương-AV HOA - Hoàng       TOAN - Hoa HOA - Thanh TOAN - Khiêm DIA - Trung VAN - Quyên LY - Hường Anh - Nhung TOAN - Vinh VAN - Hương-V TOAN - Hùng Anh - Minh-AV Anh - Lâm VAN - Dung TOAN - Mai TOAN - Nghị VAN - Trâm Anh - Nhi LY - Anh
4                     Anh - Hương-AV HOA - Thanh TOAN - Khiêm SU - Huyền DIA - Trung   SINH - Hà-Sinh TOAN - Vinh VAN - Hương-V TOAN - Hùng Anh - Minh-AV Anh - Lâm VAN - Dung TOAN - Mai Anh - Nhi VAN - Trâm TOAN - Nghị HOA - Hoàng
5                                                        
T.3 1 TOAN - Việt       TOAN - Mai Anh - Hương-AV HOA - Hoàng TOAN - SINH - Việt-Sinh LY - Anh VAN - Hương-V TOAN - Hùng Anh - Vân-AV TOAN - Khiêm TOAN - Tuyến TOAN - Vinh       HOA - Hông LY - Tuấn TOAN - Hoa GDCD - Na DIA - Ly SU - Minh-Sử Anh - Lâm LY - Việt-lí SINH - Phim
2 TOAN - Việt       TOAN - Mai LY - Hiệp TOAN - Khiêm TOAN - Anh - Hương-AV LY - Anh VAN - Hương-V TOAN - Hùng LY - Vân Anh - Nhung TOAN - Tuyến TOAN - Vinh       HOA - Hông LY - Tuấn TOAN - Hoa SU - Minh-Sử DIA - Ly GDCD - Na LY - Việt-lí HOA - Khước HOA - Hoàng
3 HOA - Hông       Anh - Nhung LY - Hiệp TOAN - Khiêm LY - Anh SINH - Việt-Sinh TOAN - LY - Vân Anh - Vân-AV HOA - Khước SU - Huyền Anh - Hương-AV Anh - Lâm       TOAN - Hùng TOAN - Hoa LY - Đường DIA - Tùng SU - Đức TOAN - Nghị LY - Việt-lí SINH - Phim TOAN - Việt
4               Anh - Vân-AV LY - Anh HOA - Hoàng       SU - Huyền SU - Tiến Anh - Lâm       LY - Bạch SINH - Việt-Sinh LY - Đường DIA - Tùng SU - Đức TOAN - Nghị HOA - Khước SINH - Phim TOAN - Việt
5                                                        
T.4 1 TOAN - Việt VAN - Phúc VAN - Thảo Anh - Minh-AV       HOA - Oánh LY - Anh VAN - Phương TOAN - Hoa Anh - Vân-AV LY - Vân TOAN - Khiêm SU - Tiến LY - Hường HOA - Nga Anh - Lành TOAN - Vinh HOA - Hông HOA - Thanh SINH - Việt-Sinh GDCD - Na VAN - Dung VAN - Hải      
2 TOAN - Việt HOA - Hông VAN - Thảo Anh - Minh-AV       HOA - Oánh LY - Anh VAN - Phương HOA - Thanh Anh - Vân-AV LY - Vân VAN - SU - Tiến TOAN - Vinh LY - Hường Anh - Lành HOA - Nga VAN - Trâm LY - Tuấn SINH - Việt-Sinh TOAN - Hùng VAN - Dung Anh - Nhi      
3 LY - Tuân VAN - Phúc Anh - Lành VAN - Phương       LY - Anh HOA - Hông SINH - Hạnh LY - Vân VAN - Anh - Vân-AV TOAN - Khiêm VAN - Quyên TOAN - Vinh TOAN - Hương LY - Hường HOA - Nga VAN - Trâm VAN - Hải TOAN - Hoa VAN - Dung GDCD - Na Anh - Nhi      
4 LY - Tuân             Anh - Vân-AV HOA - Hông Anh - Lành HOA - Thanh LY - Vân TOAN - Khiêm VAN - VAN - Quyên LY - Hường TOAN - Hương TOAN - Vinh LY - Tuấn SINH - Hạnh SINH - Việt-Sinh TOAN - Hoa TOAN - Hùng GDCD - Na VAN - Hải      
5                                                        
T.5 1 VAN - Tươi VAN - Phúc TOAN - Mai LY - Dương Anh - Nhung HOA - Nga Anh - Hương-AV TOAN - HOA - Hông HOA - Hoàng LY - Vân HOA - Thanh Anh - Vân-AV       TOAN - Hương LY - Hường TOAN - Vinh TOAN - Hùng TOAN - Hoa VAN - Trâm       TOAN - Nghị LY - Việt-lí TOAN - Việt
2 HOA - Hông TOAN - Mai HOA - Oánh Anh - Minh-AV LY - Dương HOA - Nga Anh - Hương-AV TOAN - VAN - Tươi HOA - Hoàng TOAN - Hoa TOAN - Hùng TOAN - Khiêm       Anh - Nhung LY - Hường Anh - Vân-AV SINH - Hạnh HOA - Thanh VAN - Trâm       HOA - Khước TOAN - Nghị TOAN - Việt
3 Anh - Nhung TOAN - Mai HOA - Oánh TOAN - Việt VAN - Phương VAN - Bình-Văn TOAN - Khiêm SINH - Việt-Sinh TOAN - Hương SINH - Hạnh Anh - Hương-AV LY - Vân HOA - Khước       LY - Hường TOAN - Vinh Anh - Vân-AV LY - Bạch HOA - Thanh HOA - Hoàng       LY - Việt-lí TOAN - Nghị Anh - Minh-AV
4 Anh - Nhung HOA - Hông TOAN - Mai TOAN - Việt VAN - Phương VAN - Bình-Văn TOAN - Khiêm SINH - Việt-Sinh TOAN - Hương TOAN - Anh - Hương-AV LY - Vân HOA - Khước       HOA - Nga HOA - Thanh TOAN - Vinh LY - Bạch TOAN - Hoa HOA - Hoàng       TOAN - Nghị LY - Việt-lí Anh - Minh-AV
5                                                        
T.6 1 VAN - Tươi Anh - Lành TOAN - Mai TOAN - Việt LY - Dương VAN - Bình-Văn LY - Quang HOA - Oánh Anh - Hương-AV LY - Anh       VAN - VAN - Quyên HOA - Khước TOAN - Hương SINH - Hà-Sinh LY - Tuấn       Anh - Nhi VAN - Dung VAN - Hải Anh - Lâm TOAN - Nghị SINH - Phim
2 VAN - Tươi TOAN - Mai LY - Dương TOAN - Việt Anh - Nhung Anh - Hương-AV LY - Quang LY - Anh TOAN - Hương Anh - Lành       DIA - Trung TOAN - Tuyến VAN - HOA - Nga SINH - Hà-Sinh LY - Tuấn       Anh - Nhi Anh - Lâm VAN - Hải SINH - Phim HOA - Khước VAN - Dung
3 Anh - Nhung Anh - Lành TOAN - Mai LY - Dương HOA - Oánh TOAN - Tuyến VAN - Tươi VAN - Thảo TOAN - Hương TOAN -       DIA - Trung Anh - Hương-AV VAN - VAN - Quyên HOA - Thanh HOA - Nga       VAN - Dung Anh - Lâm TOAN - Nghị SINH - Phim HOA - Khước LY - Anh
4   LY - Dương Anh - Lành HOA - Oánh TOAN - Mai TOAN - Tuyến Anh - Hương-AV VAN - Thảo VAN - Tươi TOAN -       VAN - DIA - Trung Anh - Lâm VAN - Quyên HOA - Thanh SINH - Hà-Sinh       DIA - Tùng SU - Đức TOAN - Nghị HOA - Khước VAN - Hải VAN - Dung
5                                                        
T.7 1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 11-01-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net