Trường : THPT TX Phước Long
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 24/09/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12NC1 12NC2 12NC3 12A1 12A2 12A3 12C1 12C2 12D 11NC1 11NC2 11NC3 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11C 10NC1 10NC2 10NC3 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 HOA - Nga Anh - Minh-Anh LY - Tuấn TOAN - Hoa CN - Vân-Lý TOAN - Khiêm SU - Huyền VAN - Dung-Văn VAN - TOAN - TOAN - Hương-Toán Anh - Hương-Anh Anh - Nhi DIA - Tuyến-Địa HOA - Hoàng VAN - Quyên SU - Đức TOAN - Mai DIA - Trung LY - Hường Anh - Lành SINH - Phim SINH - Hạnh GDCD - Đào SU - Thắm VAN - Trâm VAN - Thảo-Văn Anh - Nhung
3 DIA - Tuyến-Địa SINH - Hà-Sinh Anh - Nhi TOAN - Hoa Anh - Vân-Anh SU - Minh-Sử DIA - Trung VAN - Dung-Văn VAN - TOAN - TOAN - Hương-Toán HOA - Hoàng VAN - Tươi GDCD - Đào TOAN - Mai Anh - Lành Anh - Hương-Anh DIA - Tùng TOAN - Nghị DIA - Ly HOA - Thanh LY - Bạch SU - Huyền Anh - Nhung SINH - Hạnh VAN - Trâm Anh - Minh-Anh TOAN - Khiêm
4 LY - Hường HOA - Nga SU - Minh-Sử HOA - Thanh TOAN - Hùng SINH - Hà-Sinh Anh - Nhi LY - Vân-Lý SINH - Phim VAN - Tươi SU - Thắm TOAN - GDCD - Đào HOA - Hoàng Anh - Lành VAN - Quyên CN - Tuấn TOAN - Mai TOAN - Nghị Anh - Hương-Anh VAN - Phúc Anh - Vân-Anh LY - Bạch DIA - Tùng Anh - Nhung DIA - Ly VAN - Thảo-Văn LY - Quang
5 SH - Nga SH - Hà-Sinh SH - Tuấn SH - Hoa SH - Vân-Lý SH - Minh-Sử SH - Huyền SH - Dung-Văn SH - SH - SH - Hương-Toán SH - Hoàng SH - Tươi SH - Tuyến-Địa SH - Quyên SH - Ly SH - Đức SH - Tùng SH - Nghị SH - Hường SH - Phúc SH - Phim SH - Hạnh SH - Hùng SH - Thắm SH - Trâm SH - Thảo-Văn SH - Quang
T.3 1 TOAN - Hương-Toán SU - Tiến VAN - LY - Hiệp SINH - Phim HOA - Hoàng GDCD - Na TOAN - Khiêm TOAN - Vinh Anh - Nhi VAN - Tươi Anh - Hương-Anh DIA - Tùng SU - Bình-Sử VAN - Quyên TOAN - Hoa VAN - Phương LY - Tuấn Anh - Lâm KYTHUAT - Minh-CN Anh - Lành TIN - Đồng HOA - Khước Anh - Nhung TOAN - Việt-Toán VAN - Trâm TOAN - Mai LY - Quang
2 TOAN - Hương-Toán CN - Việt-Lý TIN - Trang SINH - Phim Anh - Vân-Anh TOAN - Khiêm LY - Hiệp SU - Tiến TOAN - Vinh LY - Anh VAN - Tươi VAN - Quyên TOAN - Hoa VAN - Phương HOA - Hoàng Anh - Lành LY - Tuấn HOA - Hồng KYTHUAT - Minh-CN Anh - Hương-Anh DIA - Tùng HOA - Khước TOAN - Việt-Toán HOA - Thanh LY - Bạch Anh - Minh-Anh TOAN - Mai Anh - Nhung
3 TIN - Trang GDCD - Na VAN - VAN - Hải LY - Vân-Lý TOAN - Khiêm HOA - Thanh Anh - Minh-Anh Anh - Lâm HOA - Oánh HOA - Hồng HOA - Hoàng VAN - Tươi Anh - Nhi Anh - Lành SINH - Việt-Sinh TOAN - Vinh Anh - Hương-Anh LY - Việt-Lý TIN - Đồng TOAN - Việt-Toán KYTHUAT - Minh-CN Anh - Vân-Anh LY - Bạch Anh - Nhung SU - Thắm HOA - Khước VAN - Trâm
4 Anh - Vân-Anh LY - Việt-Lý CN - Tuấn HOA - Thanh SU - Tiến Anh - Lâm VAN - Hải TOAN - Khiêm VAN - SINH - Việt-Sinh Anh - Lành LY - Anh Anh - Nhi TOAN - Mai LY - Vân-Lý SU - Thắm HOA - Oánh VAN - Phương TIN - Đồng HOA - Hồng TOAN - Việt-Toán SU - Minh-Sử LY - Bạch SINH - Phim KYTHUAT - Minh-CN LY - Hiệp Anh - Minh-Anh VAN - Trâm
5 SU - Minh-Sử Anh - Minh-Anh LY - Tuấn Anh - Lâm HOA - Thanh VAN - Hải Anh - Nhi TIN - Hưng VAN - TIN - Trang Anh - Lành SU - Thắm HOA - Hồng TOAN - Mai TIN - Đồng HOA - Oánh SINH - Việt-Sinh VAN - Phương   SU - Tiến                
T.4 1 VAN - Dung-Văn TOAN - Vinh GDCD - Na Anh - Lâm DIA - Trung TIN - Trang TOAN - Khiêm Anh - Minh-Anh HOA - Hoàng HOA - Oánh Anh - Lành TOAN - LY - Tuân TOAN - Mai DIA - Tuyến-Địa TOAN - Hoa VAN - Phương SU - Đức VAN - Trâm LY - Hường TOAN - Việt-Toán TIN - Đồng KYTHUAT - Minh-CN VAN - Hương-Văn VAN - Bình-Văn TOAN - Hùng LY - Tiến-Lý SINH - Phượng
2 VAN - Dung-Văn TOAN - Vinh TIN - Trang CN - Hiệp GDCD - Na Anh - Lâm HOA - Thanh TOAN - Khiêm LY - Hường VAN - Tươi LY - Anh TOAN - HOA - Hồng HOA - Hoàng Anh - Lành TOAN - Hoa Anh - Hương-Anh TOAN - Mai VAN - Trâm TIN - Đồng LY - Việt-Lý DIA - Trung TOAN - Việt-Toán VAN - Hương-Văn VAN - Bình-Văn TOAN - Hùng Anh - Minh-Anh KYTHUAT - Minh-CN
3 LY - Hường DIA - Trung TOAN - Việt-Toán LY - Hiệp TOAN - Hùng GDCD - Na SINH - Phim TOAN - Khiêm DIA - Tuyến-Địa VAN - Tươi CN - Anh HOA - Hoàng TOAN - Hoa VAN - Phương TOAN - Mai Anh - Lành HOA - Oánh Anh - Hương-Anh Anh - Lâm VAN - Hương-Văn KYTHUAT - Minh-CN Anh - Vân-Anh TIN - Đồng Anh - Nhung HOA - Hồng TIN - Luyến VAN - Thảo-Văn VAN - Trâm
4 CN - Hường LY - Việt-Lý TOAN - Việt-Toán VAN - Hải HOA - Thanh HOA - Hoàng LY - Hiệp VAN - Dung-Văn Anh - Lâm LY - Anh HOA - Hồng Anh - Hương-Anh TOAN - Hoa VAN - Phương TOAN - Mai HOA - Oánh TOAN - Vinh TIN - Luyến SINH - Phim VAN - Hương-Văn Anh - Lành TOAN - Anh - Vân-Anh TIN - Đồng DIA - Trung Anh - Minh-Anh VAN - Thảo-Văn Anh - Nhung
5         Anh - Vân-Anh TOAN - Khiêm VAN - Hải GDCD - Na TOAN - Vinh                   LY - Việt-Lý   Anh - Lành TOAN - VAN - Thảo-Văn HOA - Thanh Anh - Nhung LY - Hiệp TIN - Luyến HOA - Oánh
T.5 1 LY - Hường TOAN - Vinh VAN - TIN - Hà-Tin HOA - Thanh LY - Đường VAN - Hải SINH - Hà-Sinh HOA - Hoàng TOAN - GDCD - Đào DIA - Tuyến-Địa TOAN - Hoa Anh - Nhi SINH - Việt-Sinh LY - Dương HOA - Oánh HOA - Hồng TOAN - Nghị SINH - Hạnh TIN - Luyến Anh - Vân-Anh HOA - Khước TOAN - Hùng TOAN - Việt-Toán KYTHUAT - Minh-CN LY - Tiến-Lý TOAN - Khiêm
2 SINH - Hà-Sinh TOAN - Vinh VAN - HOA - Thanh TIN - Hà-Tin DIA - Trung VAN - Hải VAN - Dung-Văn DIA - Tuyến-Địa Anh - Nhi LY - Anh TOAN - TOAN - Hoa TOAN - Mai HOA - Hoàng VAN - Quyên SINH - Việt-Sinh SINH - Hạnh TOAN - Nghị DIA - Ly TOAN - Việt-Toán GDCD - Đào Anh - Vân-Anh TOAN - Hùng TIN - Luyến HOA - Khước KYTHUAT - Minh-CN TOAN - Khiêm
3 Anh - Vân-Anh VAN - Dung-Văn HOA - Nga TOAN - Hoa VAN - HOA - Hoàng TIN - Hà-Tin Anh - Minh-Anh Anh - Lâm HOA - Oánh SINH - Việt-Sinh CN - Anh SINH - Hạnh LY - Dương TOAN - Mai VAN - Quyên DIA - Tuyến-Địa SU - Đức TIN - Đồng LY - Hường HOA - Thanh DIA - Trung DIA - Ly KYTHUAT - Minh-CN HOA - Hồng TOAN - Hùng DIA - Tùng Anh - Nhung
4 HOA - Nga VAN - Dung-Văn TOAN - Việt-Toán TOAN - Hoa VAN - VAN - Hải TOAN - Khiêm DIA - Tuyến-Địa LY - Hường GDCD - Đào HOA - Hồng LY - Anh LY - Tuân HOA - Hoàng TOAN - Mai HOA - Oánh TOAN - Vinh DIA - Tùng Anh - Lâm VAN - Hương-Văn VAN - Phúc TOAN - TIN - Đồng Anh - Nhung DIA - Trung TOAN - Hùng HOA - Khước SU - Tiến
5 VAN - Dung-Văn HOA - Nga TOAN - Việt-Toán Anh - Lâm     TOAN - Khiêm SU - Tiến CN - Hường                   HOA - Khước VAN - Hương-Văn VAN - Phúc TOAN - GDCD - Đào TIN - Đồng Anh - Nhung Anh - Minh-Anh TOAN - Mai HOA - Oánh
T.6 1 TOAN - Hương-Toán LY - Việt-Lý HOA - Nga SU - Huyền VAN - VAN - Hải Anh - Nhi TOAN - Khiêm TOAN - Vinh SINH - Việt-Sinh VAN - Tươi TOAN - CN - Tuân TIN - Hà-Tin VAN - Quyên LY - Dương VAN - Phương TOAN - Mai Anh - Lâm GDCD - Na DIA - Tùng LY - Bạch VAN - Thảo-Văn TOAN - Hùng TOAN - Việt-Toán TIN - Luyến LY - Tiến-Lý DIA - Ly
2 TOAN - Hương-Toán VAN - Dung-Văn SINH - Hà-Sinh TIN - Hà-Tin VAN - VAN - Hải TOAN - Khiêm CN - Vân-Lý TOAN - Vinh TOAN - VAN - Tươi SINH - Việt-Sinh Anh - Nhi CN - Dương GDCD - Đào TIN - Trang VAN - Phương TOAN - Mai SU - Huyền TOAN - Nghị LY - Việt-Lý HOA - Khước DIA - Ly LY - Bạch TOAN - Việt-Toán Anh - Minh-Anh DIA - Tùng TIN - Luyến
3 TIN - Trang VAN - Dung-Văn Anh - Nhi GDCD - Na LY - Vân-Lý SINH - Hà-Sinh TOAN - Khiêm HOA - Nga Anh - Lâm TOAN - DIA - Ly VAN - Quyên LY - Tuân SINH - Hạnh SINH - Việt-Sinh TOAN - Hoa LY - Tuấn VAN - Phương LY - Việt-Lý TOAN - Nghị TIN - Luyến VAN - Thảo-Văn TOAN - Việt-Toán TOAN - Hùng LY - Bạch HOA - Khước Anh - Minh-Anh GDCD - Đào
4 GDCD - Na TIN - Hà-Tin DIA - Tuyến-Địa VAN - Hải TOAN - Hùng Anh - Lâm SU - Huyền Anh - Minh-Anh TIN - Trang Anh - Nhi TOAN - Hương-Toán VAN - Quyên SINH - Hạnh LY - Dương CN - Vân-Lý TOAN - Hoa TOAN - Vinh LY - Tuấn HOA - Khước HOA - Hồng LY - Việt-Lý VAN - Thảo-Văn TOAN - Việt-Toán DIA - Tùng TIN - Luyến GDCD - Đào TOAN - Mai TOAN - Khiêm
5 VAN - Dung-Văn Anh - Minh-Anh LY - Tuấn VAN - Hải TOAN - Hùng LY - Đường TIN - Hà-Tin DIA - Tuyến-Địa SU - Huyền DIA - Tùng SINH - Việt-Sinh GDCD - Na HOA - Hồng TOAN - Mai LY - Vân-Lý GDCD - Đào TOAN - Vinh SINH - Hạnh                    
T.7 1 Anh - Vân-Anh HOA - Nga SINH - Hà-Sinh SINH - Phim TIN - Hà-Tin SU - Minh-Sử CN - Hiệp LY - Vân-Lý SU - Huyền LY - Anh TIN - Luyến TIN - Trang VAN - Tươi VAN - Phương SU - Thắm SINH - Việt-Sinh GDCD - Đào CN - Tuấn GDCD - Na Anh - Hương-Anh VAN - Phúc VAN - Thảo-Văn LY - Bạch VAN - Hương-Văn VAN - Bình-Văn VAN - Trâm SINH - Phượng LY - Quang
2 SINH - Hà-Sinh TIN - Hà-Tin SU - Minh-Sử SU - Huyền SINH - Phim CN - Đường Anh - Nhi HOA - Nga GDCD - Na SU - Thắm LY - Anh SINH - Việt-Sinh VAN - Tươi SINH - Hạnh VAN - Quyên LY - Dương TIN - Trang VAN - Phương DIA - Trung Anh - Hương-Anh GDCD - Đào VAN - Thảo-Văn Anh - Vân-Anh VAN - Hương-Văn LY - Bạch DIA - Ly TIN - Luyến VAN - Trâm
3 SU - Minh-Sử SU - Tiến HOA - Nga DIA - Trung LY - Vân-Lý LY - Đường SINH - Phim SINH - Hà-Sinh TIN - Trang VAN - Tươi TOAN - Hương-Toán LY - Anh TIN - Hà-Tin Anh - Nhi VAN - Quyên CN - Dương LY - Tuấn Anh - Hương-Anh VAN - Trâm TOAN - Nghị SINH - Hạnh LY - Bạch VAN - Thảo-Văn SU - Thắm VAN - Bình-Văn LY - Hiệp GDCD - Đào DIA - Ly
4 HOA - Nga SINH - Hà-Sinh Anh - Nhi LY - Hiệp SU - Tiến TIN - Trang DIA - Trung TIN - Hưng SINH - Phim CN - Anh TOAN - Hương-Toán VAN - Quyên SU - Bình-Sử LY - Dương LY - Vân-Lý DIA - Ly Anh - Hương-Anh GDCD - Na VAN - Trâm TOAN - Nghị SU - Minh-Sử Anh - Vân-Anh VAN - Thảo-Văn LY - Bạch GDCD - Đào SINH - Hạnh SU - Thắm TIN - Luyến
5                                                        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 17-09-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net