Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/12/2017

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10TN1 10TN2 10TN3 11A1 11A2 11A3 11C1 11C2 11D 11TN1 11TN2 11TN3 12A1 12A2 12A3 12C1 12C2 12D 12TN1 12TN2 12TN3
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 SU - Thắm DIA - Tuyến-Địa Anh - Lành KYTHUAT - Minh-KT LY - Dương HOA - Nga VAN - Tươi VAN - Thảo Anh - Hương-NN HOA - Hoàng CN - Vân-Lý TOAN - Hùng HOA - Khước SINH - Phượng VAN - Quyên VAN - SU - Huyền-Sử DIA - Trung-Địa LY - Tuấn-Lý VAN - Trâm TOAN - Hoa TIN - Luyến SU - Minh-Sử SU - Đức DIA - Ly SINH - Phim DIA - Tùng Anh - Minh
3 KYTHUAT - Minh-KT TOAN - Mai Anh - Lành LY - Dương SU - Đức DIA - Tùng DIA - Ly Anh - Nhi VAN - Tươi TOAN - Hà -Toán TOAN - Hoa TOAN - Hùng SINH - Hà-Sinh DIA - Trung-Địa TOAN - Tuyến VAN - HOA - Nga TOAN - Hương-Toán TOAN - Vinh VAN - Trâm Anh - Minh SU - Thắm VAN - Dung-Văn SINH - Phim HOA - Thanh SU - Huyền-Sử TIN - Luyến HOA - Hoàng
4 DIA - Tuyến-Địa LY - Dương VAN - Thảo Anh - Minh DIA - Trung-Địa TOAN - Tuyến LY - Quang DIA - Tùng TOAN - Hương-Toán TOAN - Hà -Toán HOA - Thanh LY - Vân-Lý SU - Minh-Sử VAN - Anh - Hương-NN SU - Huyền-Sử VAN - Quyên SINH - Hà-Sinh TOAN - Vinh TOAN - Hùng LY - Tuấn-Lý HOA - Hoàng VAN - Dung-Văn TOAN - Mai Anh - Nhi HOA - Khước SU - Thắm SINH - Phim
5 SH - Tươi SH - Tuyến-Địa SH - Thảo SH - Ly SH - Đức SH - Tuyến SH - Quang SH - Hà -Toán SH - Hương-Toán SH - Hoàng SH - Hoa SH - Vân-Lý SH - Quyên SH - Huyền-Sử SH - Trung-Địa SH - SH - Nga SH - Hà-Sinh SH - Tuấn-Lý SH - Hùng SH - Tùng SH - Trâm SH - Minh-Sử SH - Dung-Văn SH - Nhi SH - Việt- Lý SH - Khước SH - Phim
T.3 1 LY - Tuân Anh - Lành DIA - Tuyến-Địa VAN - Phương DIA - Trung-Địa KYTHUAT - Minh-KT GDCD - Thắm HOA - Oánh LY - Anh SU - Tiến-Sử SU - Binh-Sử TOAN - Hùng Anh - Vân-NN TOAN - Khiêm GDCD - Na TOAN - Vinh Anh - Nhung CN - Hường TIN - Trang LY - Bạch HOA - Thanh TOAN - Hoa VAN - Dung-Văn Anh - Lâm TIN - Luyến TOAN - Nghị VAN - Hải Anh - Minh
2 DIA - Tuyến-Địa HOA - Hồng LY - Dương VAN - Phương Anh - Nhung TIN - Trang LY - Quang SU - Thắm VAN - Tươi Anh - Lành HOA - Thanh TOAN - Hùng HOA - Khước DIA - Trung-Địa SINH - Phượng TOAN - Vinh VAN - Quyên SU - Tiến-Sử Anh - Vân-NN Anh - Minh GDCD - Na TOAN - Hoa VAN - Dung-Văn TIN - Luyến LY - Bạch TOAN - Nghị VAN - Hải CN - Anh
3 LY - Tuân LY - Dương SU - Thắm Anh - Minh KYTHUAT - Minh-KT LY - Hiệp VAN - Tươi LY - Anh HOA - Hồng VAN - Phương SINH - Phim Anh - Vân-NN TOAN - Khiêm VAN - DIA - Trung-Địa LY - Hường VAN - Quyên HOA - Thanh VAN - Hương-Văn LY - Bạch SU - Minh-Sử LY - Đường TOAN - Hùng VAN - Dung-Văn Anh - Nhi Anh - Lâm HOA - Khước HOA - Hoàng
4 VAN - Tươi VAN - Phúc GDCD - Na GDCD - Tiến-Sử TOAN - Vinh Anh - Minh TOAN - Khiêm KYTHUAT - Minh-KT TIN - Trang VAN - Phương TOAN - Hoa SU - Minh-Sử VAN - Quyên VAN - LY - Hiệp Anh - Lâm DIA - Tuyến-Địa LY - Hường VAN - Hương-Văn HOA - Hồng VAN - Hải HOA - Hoàng Anh - Nhi TIN - Luyến HOA - Thanh HOA - Khước TOAN - Nghị TOAN - Việt-Sinh
5 VAN - Tươi VAN - Phúc LY - Dương TOAN - Việt-Sinh TIN - Trang SU - Thắm TOAN - Khiêm Anh - Nhi DIA - Trung-Địa HOA - Hoàng TOAN - Hoa VAN - DIA - Tuyến-Địa LY - Hiệp VAN - Quyên HOA - Khước LY - Hường VAN - Hương-Văn TOAN - Vinh TOAN - Hùng VAN - Hải Anh - Lâm GDCD - Na LY - Bạch SU - Minh-Sử SINH - Phim TOAN - Nghị TIN - Luyến
T.4 1 TIN - Anh - Lành TOAN - Mai Anh - Minh HOA - Nga VAN - Thảo SU - Thắm SINH - Việt-Toán TIN - Trang LY - Anh Anh - Hương-NN VAN - LY - Vân-Lý Anh - Nhung VAN - Quyên CN - Hường SINH - Hà-Sinh HOA - Thanh Anh - Vân-NN VAN - Trâm VAN - Hải Anh - Lâm HOA - Hồng SINH - Phim TIN - Luyến LY - Việt- Lý Anh - Nhi SU - Huyền-Sử
2 HOA - Hồng SU - Thắm VAN - Thảo TIN - Trang Anh - Nhung TOAN - Tuyến Anh - Hương-NN Anh - Nhi LY - Anh Anh - Lành LY - Vân-Lý VAN - Anh - Vân-NN SU - Huyền-Sử VAN - Quyên LY - Hường HOA - Nga TIN - Luyến SINH - Hà-Sinh Anh - Minh HOA - Thanh VAN - Trâm TIN - Đồng TOAN - Mai VAN - Hải Anh - Lâm SINH - Phim TOAN - Việt-Sinh
3 Anh - Nhung TOAN - Mai VAN - Thảo TOAN - Việt-Sinh VAN - Phương HOA - Nga TIN - Trang TOAN - Hà -Toán SINH - Việt-Toán TIN - Anh - Hương-NN Anh - Vân-NN CN - Vân-Lý HOA - Thanh TOAN - Tuyến VAN - LY - Hường Anh - Lành VAN - Hương-Văn HOA - Hồng Anh - Minh SU - Thắm CN - Tuấn-Lý Anh - Lâm VAN - Hải TIN - Đồng TIN - Luyến LY - Anh
4 LY - Tuân TOAN - Mai HOA - Hồng TOAN - Việt-Sinh VAN - Phương TIN - Trang SINH - Việt-Toán TOAN - Hà -Toán Anh - Hương-NN DIA - Ly VAN - Hương-Văn CN - Vân-Lý VAN - Quyên TIN - TOAN - Tuyến Anh - Lâm Anh - Nhung Anh - Lành HOA - Nga SU - Thắm VAN - Hải TIN - Luyến LY - Tuấn-Lý LY - Bạch Anh - Nhi TIN - Đồng LY - Hường Anh - Minh
5                                             Anh - Nhi CN - Bạch DIA - Ly      
T.5 1 TOAN - Việt-Sinh KYTHUAT - Minh-KT TOAN - Mai HOA - Nga TIN - Trang VAN - Thảo LY - Quang TOAN - Hà -Toán HOA - Hồng SINH - Hạnh SINH - Phim TIN - Đồng TIN - Luyến Anh - Nhung SINH - Phượng Anh - Lâm GDCD - Na TOAN - Hương-Toán SINH - Hà-Sinh SU - Thắm TOAN - Hoa VAN - Trâm DIA - Tùng SU - Đức VAN - Hải LY - Việt- Lý LY - Hường HOA - Hoàng
2 Anh - Nhung TOAN - Mai HOA - Hồng TOAN - Việt-Sinh TOAN - Vinh VAN - Thảo KYTHUAT - Minh-KT TOAN - Hà -Toán GDCD - Na GDCD - Tiến-Sử TOAN - Hoa HOA - Thanh TOAN - Khiêm GDCD - Huyền-Sử LY - Hiệp SINH - Hà-Sinh CN - Hường TOAN - Hương-Toán HOA - Nga DIA - Ly DIA - Tùng VAN - Trâm TIN - Đồng HOA - Hoàng VAN - Hải TOAN - Nghị SU - Thắm TIN - Luyến
3 HOA - Hồng TIN - LY - Dương DIA - Ly GDCD - Tiến-Sử GDCD - Thắm TIN - Trang VAN - Thảo KYTHUAT - Minh-KT TOAN - Hà -Toán TOAN - Hoa Anh - Vân-NN GDCD - Minh-Sử TOAN - Khiêm Anh - Hương-NN LY - Hường Anh - Nhung GDCD - Huyền-Sử TOAN - Vinh TIN - Đồng HOA - Thanh SINH - Việt-Toán Anh - Nhi Anh - Lâm SINH - Hạnh DIA - Tùng VAN - Hải SINH - Phim
4 GDCD - Na VAN - Phúc TOAN - Mai LY - Dương HOA - Nga LY - Hiệp HOA - Hoàng SINH - Việt-Toán DIA - Trung-Địa TOAN - Hà -Toán Anh - Hương-NN HOA - Thanh Anh - Vân-NN TOAN - Khiêm SU - Tiến-Sử TIN - Trang TOAN - Hương-Toán SINH - Hà-Sinh TOAN - Vinh SINH - Hạnh TIN - Đồng DIA - Tùng SU - Minh-Sử DIA - Ly TOAN - Nghị VAN - Trâm SINH - Phim TOAN - Việt-Sinh
5 TOAN - Việt-Sinh VAN - Phúc TIN - TIN - Trang LY - Dương SINH - Việt-Toán Anh - Hương-NN TIN - Hưng TOAN - Hương-Toán HOA - Hoàng GDCD - Na SINH - Hà-Sinh TOAN - Khiêm LY - Hiệp DIA - Trung-Địa TOAN - Vinh HOA - Nga LY - Hường SU - Tiến-Sử VAN - Trâm SU - Minh-Sử LY - Đường SINH - Hạnh TOAN - Mai TOAN - Nghị SU - Huyền-Sử Anh - Nhi DIA - Ly
T.6 1 VAN - Tươi Anh - Lành TIN - HOA - Nga VAN - Phương VAN - Thảo DIA - Ly HOA - Oánh SU - Tiến-Sử LY - Anh LY - Vân-Lý HOA - Thanh HOA - Khước SINH - Phượng TOAN - Tuyến SINH - Hà-Sinh LY - Hường VAN - Hương-Văn CN - Tuấn-Lý Anh - Minh TOAN - Hoa CN - Đường HOA - Hồng TOAN - Mai CN - Bạch LY - Việt- Lý GDCD - Na TOAN - Việt-Sinh
2 Anh - Nhung TIN - VAN - Thảo SU - Tiến-Sử VAN - Phương Anh - Minh Anh - Hương-NN LY - Anh TOAN - Hương-Toán DIA - Ly VAN - Hương-Văn VAN - LY - Vân-Lý HOA - Thanh TOAN - Tuyến HOA - Khước SINH - Hà-Sinh Anh - Lành HOA - Nga HOA - Hồng TOAN - Hoa LY - Đường LY - Tuấn-Lý TOAN - Mai LY - Bạch GDCD - Na TOAN - Nghị TOAN - Việt-Sinh
3 TOAN - Việt-Sinh GDCD - Na Anh - Lành Anh - Minh Anh - Nhung TOAN - Tuyến VAN - Tươi VAN - Thảo HOA - Hồng TIN - VAN - Hương-Văn LY - Vân-Lý SINH - Hà-Sinh TOAN - Khiêm SU - Tiến-Sử VAN - TOAN - Hương-Toán LY - Hường DIA - Tuyến-Địa SINH - Hạnh LY - Tuấn-Lý TOAN - Hoa TOAN - Hùng VAN - Dung-Văn TOAN - Nghị VAN - Trâm HOA - Khước LY - Anh
4 TOAN - Việt-Sinh HOA - Hồng TOAN - Mai DIA - Ly SINH - Việt-Toán TOAN - Tuyến VAN - Tươi VAN - Thảo Anh - Hương-NN VAN - Phương DIA - Tuyến-Địa TOAN - Hùng TOAN - Khiêm Anh - Nhung HOA - Khước VAN - TOAN - Hương-Toán HOA - Thanh LY - Tuấn-Lý LY - Bạch Anh - Minh TOAN - Hoa SINH - Hạnh VAN - Dung-Văn TOAN - Nghị VAN - Trâm CN - Hường GDCD - Na
5               GDCD - Na TOAN - Hương-Toán VAN - Phương HOA - Thanh SINH - Hà-Sinh TOAN - Khiêm VAN - Anh - Hương-NN DIA - Tuyến-Địa       CN - Bạch SINH - Việt-Toán VAN - Trâm TOAN - Hùng DIA - Ly SINH - Hạnh TOAN - Nghị LY - Hường VAN - Dung-Văn
T.7 1 Anh - Nhung SINH - Hạnh KYTHUAT - Minh-KT SINH - Việt-Toán TOAN - Vinh Anh - Minh TOAN - Khiêm HOA - Oánh LY - Anh Anh - Lành Anh - Hương-NN DIA - Tuyến-Địa VAN - Quyên CN - Hiệp HOA - Khước Anh - Lâm TOAN - Hương-Toán VAN - Hương-Văn LY - Tuấn-Lý TOAN - Hùng TIN - Đồng GDCD - Na DIA - Tùng HOA - Hoàng SU - Minh-Sử CN - Việt- Lý TOAN - Nghị VAN - Dung-Văn
2 SINH - Hạnh DIA - Tuyến-Địa Anh - Lành LY - Dương TOAN - Vinh Anh - Minh TOAN - Khiêm LY - Anh VAN - Tươi KYTHUAT - Minh-KT VAN - Hương-Văn LY - Vân-Lý VAN - Quyên Anh - Nhung TIN - GDCD - Huyền-Sử TIN - Đồng TOAN - Hương-Toán Anh - Vân-NN TOAN - Hùng SINH - Việt-Toán HOA - Hoàng Anh - Nhi Anh - Lâm GDCD - Na HOA - Khước TOAN - Nghị VAN - Dung-Văn
3 TIN - Anh - Lành DIA - Tuyến-Địa VAN - Phương LY - Dương DIA - Tùng Anh - Hương-NN TIN - Hưng VAN - Tươi SINH - Hạnh LY - Vân-Lý GDCD - Minh-Sử Anh - Vân-NN SU - Huyền-Sử CN - Hiệp TOAN - Vinh VAN - Quyên TOAN - Hương-Toán VAN - Hương-Văn GDCD - Na CN - Tuấn-Lý SINH - Việt-Toán TOAN - Hùng VAN - Dung-Văn TOAN - Nghị Anh - Lâm Anh - Nhi LY - Anh
4 VAN - Tươi LY - Dương SINH - Hạnh VAN - Phương Anh - Nhung LY - Hiệp HOA - Hoàng DIA - Tùng SINH - Việt-Toán LY - Anh TIN - Anh - Vân-NN LY - Vân-Lý TOAN - Khiêm Anh - Hương-NN TOAN - Vinh TOAN - Hương-Toán VAN - Hương-Văn GDCD - Minh-Sử TIN - Đồng LY - Tuấn-Lý Anh - Lâm TOAN - Hùng GDCD - Na Anh - Nhi TOAN - Nghị HOA - Khước SU - Huyền-Sử
5                                                        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 01-12-2017

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net