Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 07/05/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10TN1 10TN2 10TN3 11A1 11A2 11A3 11C1 11C2 11D 11TN1 11TN2 11TN3 12A1 12A2 12A3 12C1 12C2 12D 12TN1 12TN2 12TN3
T.2 1                                       TOAN - Hùng HOA - Thanh VAN - Trâm VAN - Dung GDCD - Na TOAN - Nghị Anh - Lâm VAN - Hải TOAN - Việt
2                                       TOAN - Hùng HOA - Thanh VAN - Trâm VAN - Dung GDCD - Na TOAN - Nghị Anh - Lâm VAN - Hải TOAN - Việt
3                                       VAN - Trâm Anh - Minh-AV Anh - Lâm TOAN - Hùng VAN - Dung VAN - Hải TOAN - Nghị Anh - Nhi LY - Anh
4                                       VAN - Trâm Anh - Minh-AV Anh - Lâm TOAN - Hùng VAN - Dung VAN - Hải TOAN - Nghị Anh - Nhi LY - Anh
5                                                        
T.3 1                                       LY - Bạch VAN - Hải HOA - Hoàng TOAN - Hùng Anh - Lâm Anh - Nhi SINH - Phim TOAN - Nghị VAN - Dung
2                                       LY - Bạch VAN - Hải HOA - Hoàng TOAN - Hùng Anh - Lâm Anh - Nhi SINH - Phim TOAN - Nghị VAN - Dung
3                                       TOAN - Hùng HOA - Thanh SINH - Việt-Sinh VAN - Dung GDCD - Na TOAN - Nghị Anh - Lâm VAN - Hải HOA - Hoàng
4                                       TOAN - Hùng HOA - Thanh SINH - Việt-Sinh DIA - Tùng GDCD - Na TOAN - Nghị Anh - Lâm VAN - Hải HOA - Hoàng
5                                                        
T.4 1                                       SINH - Hạnh SINH - Việt-Sinh TOAN - Hoa SU - Minh-Sử DIA - Ly GDCD - Na HOA - Khước LY - Việt-lí Anh - Minh-AV
2                                       SINH - Hạnh SINH - Việt-Sinh TOAN - Hoa VAN - Dung DIA - Ly GDCD - Na HOA - Khước LY - Việt-lí Anh - Minh-AV
3                                       HOA - Hông TOAN - Hoa LY - Đường GDCD - Na VAN - Dung SU - Minh-Sử LY - Việt-lí HOA - Khước LY - Anh
4                                       HOA - Hông TOAN - Hoa LY - Đường GDCD - Na VAN - Dung SU - Minh-Sử LY - Việt-lí HOA - Khước LY - Anh
5                                                        
T.5 1                                       VAN - Trâm SINH - Việt-Sinh LY - Đường Anh - Nhi VAN - Dung GDCD - Na LY - Việt-lí SINH - Phim TOAN - Việt
2                                       VAN - Trâm SINH - Việt-Sinh LY - Đường Anh - Nhi VAN - Dung GDCD - Na TOAN - Nghị LY - Việt-lí TOAN - Việt
3                                       SINH - Hạnh VAN - Hải HOA - Hoàng GDCD - Na TOAN - Mai SU - Minh-Sử VAN - Trâm TOAN - Nghị SINH - Phim
4                                       SINH - Hạnh VAN - Hải HOA - Hoàng SU - Minh-Sử TOAN - Mai Anh - Nhi VAN - Trâm TOAN - Nghị SINH - Phim
5                                                        
T.6 1                                       HOA - Hông LY - Tuấn SINH - Việt-Sinh VAN - Dung DIA - Ly VAN - Hải VAN - Trâm HOA - Khước Anh - Minh-AV
2                                       HOA - Hông LY - Tuấn SINH - Việt-Sinh VAN - Dung DIA - Ly VAN - Hải VAN - Trâm HOA - Khước Anh - Minh-AV
3                                       Anh - Minh-AV VAN - Hải VAN - Trâm DIA - Tùng SU - Đức DIA - Ly HOA - Khước Anh - Nhi VAN - Dung
4                                       Anh - Minh-AV VAN - Hải VAN - Trâm DIA - Tùng SU - Đức DIA - Ly HOA - Khước Anh - Nhi VAN - Dung
5                                                        
T.7 1                                       VAN - Trâm LY - Tuấn TOAN - Hoa GDCD - Na SU - Đức TOAN - Nghị LY - Việt-lí SINH - Phim LY - Anh
2                                       VAN - Trâm LY - Tuấn TOAN - Hoa GDCD - Na SU - Đức SU - Minh-Sử LY - Việt-lí TOAN - Nghị TOAN - Việt
3                                       LY - Bạch TOAN - Hoa VAN - Trâm SU - Minh-Sử TOAN - Mai DIA - Ly TOAN - Nghị LY - Việt-lí HOA - Hoàng
4                                       LY - Bạch TOAN - Hoa VAN - Trâm SU - Minh-Sử TOAN - Mai DIA - Ly TOAN - Nghị LY - Việt-lí HOA - Hoàng
5                                                        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 02-05-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net