Trường : THPT TX Phước Long
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 20/08/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12NC1 12NC2 12NC3 12A1 12A2 12A3 12C1 12C2 12D 11NC1 11NC2 11NC3 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11C 10NC1 10NC2 10NC3 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 HOA - Nga Anh - Minh-Anh LY - Tuấn TOAN - Hoa Anh - Vân-Anh TOAN - Khiêm SU - Huyền VAN - Dung-Văn VAN - TOAN - TOAN - Hương-Toán Anh - Hương-Anh Anh - Nhi DIA - Tuyến-Địa HOA - Hoàng VAN - Quyên SU - Đức TOAN - Mai DIA - Trung LY - Hường Anh - Lành SINH - Phim SINH - Hạnh TOAN - Hùng LY - Bạch VAN - Trâm VAN - Thảo-Văn GDCD - Đào
3 DIA - Tuyến-Địa SINH - Hà-Sinh Anh - Nhi TOAN - Hoa CN - Vân-Lý SU - Minh-Sử DIA - Trung VAN - Dung-Văn VAN - TOAN - TOAN - Hương-Toán HOA - Hoàng VAN - Tươi GDCD - Đào TOAN - Mai Anh - Lành Anh - Hương-Anh DIA - Tùng TOAN - Nghị DIA - Ly HOA - Thanh LY - Bạch VAN - Thảo-Văn Anh - Vân-Anh SINH - Hạnh VAN - Trâm Anh - Minh-Anh TOAN - Khiêm
4 LY - Hường HOA - Nga SU - Minh-Sử HOA - Thanh TOAN - Hùng SINH - Hà-Sinh Anh - Nhi TOAN - Khiêm SINH - Phim VAN - Tươi SU - Thắm TOAN - GDCD - Đào HOA - Hoàng Anh - Lành VAN - Quyên CN - Tuấn TOAN - Mai TOAN - Nghị Anh - Hương-Anh VAN - Phúc Anh - Vân-Anh SU - Huyền DIA - Tùng Anh - Minh-Anh DIA - Ly VAN - Thảo-Văn LY - Quang
5 SH - Nga SH - Hà-Sinh SH - Tuấn SH - Hoa SH - Vân-Lý SH - Minh-Sử SH - Huyền SH - Dung-Văn SH - SH - SH - Hương-Toán SH - Hoàng SH - Tươi SH - Tuyến-Địa SH - Quyên SH - Ly SH - Đức SH - Tùng SH - Nghị SH - Hường SH - Phúc SH - Phim SH - Hạnh SH - Hùng SH - Thắm SH - Trâm SH - Thảo-Văn SH - Quang
T.3 1 TOAN - Hương-Toán SU - Tiến VAN - HOA - Thanh SINH - Phim TOAN - Khiêm LY - Hiệp LY - Vân-Lý TOAN - Vinh SINH - Việt-Sinh VAN - Tươi HOA - Hoàng DIA - Tùng TOAN - Mai SU - Thắm TOAN - Hoa VAN - Phương LY - Tuấn HOA - Khước HOA - Hồng Anh - Lành TIN - Đồng LY - Bạch Anh - Vân-Anh TOAN - Việt-Toán Anh - Minh-Anh LY - Tiến-Lý Anh - Hương-Anh
2 TOAN - Hương-Toán CN - Việt-Lý TIN - Trang SINH - Phim Anh - Vân-Anh TOAN - Khiêm GDCD - Na SU - Tiến TOAN - Vinh Anh - Nhi VAN - Tươi SINH - Việt-Sinh TOAN - Hoa VAN - Phương LY - Vân-Lý Anh - Lành LY - Tuấn HOA - Hồng KYTHUAT - Minh-CN Anh - Hương-Anh DIA - Tùng HOA - Khước TOAN - Việt-Toán HOA - Thanh Anh - Minh-Anh VAN - Trâm TOAN - Mai LY - Quang
3 TIN - Trang GDCD - Na VAN - VAN - Hải SU - Tiến HOA - Hoàng HOA - Thanh Anh - Minh-Anh Anh - Lâm HOA - Oánh LY - Anh SU - Thắm VAN - Tươi Anh - Nhi Anh - Lành TOAN - Hoa TOAN - Vinh Anh - Hương-Anh LY - Việt-Lý TIN - Đồng TOAN - Việt-Toán KYTHUAT - Minh-CN Anh - Vân-Anh LY - Bạch VAN - Bình-Văn LY - Hiệp HOA - Khước VAN - Trâm
4 Anh - Vân-Anh Anh - Minh-Anh CN - Tuấn LY - Hiệp LY - Vân-Lý Anh - Lâm VAN - Hải TOAN - Khiêm VAN - LY - Anh Anh - Lành Anh - Hương-Anh SU - Bình-Sử TOAN - Mai HOA - Hoàng SINH - Việt-Sinh HOA - Oánh VAN - Phương TIN - Đồng HOA - Hồng TOAN - Việt-Toán SU - Minh-Sử LY - Bạch SINH - Phim VAN - Bình-Văn SU - Thắm KYTHUAT - Minh-CN VAN - Trâm
5 SU - Minh-Sử LY - Việt-Lý LY - Tuấn Anh - Lâm HOA - Thanh VAN - Hải Anh - Nhi TIN - Hưng VAN - TIN - Trang Anh - Lành LY - Anh HOA - Hồng TOAN - Mai TIN - Đồng HOA - Oánh SINH - Việt-Sinh VAN - Phương                    
T.4 1 CN - Hường DIA - Trung GDCD - Na Anh - Lâm Anh - Vân-Anh TOAN - Khiêm LY - Hiệp Anh - Minh-Anh HOA - Hoàng HOA - Oánh Anh - Lành TOAN - LY - Tuân TOAN - Mai DIA - Tuyến-Địa SU - Thắm VAN - Phương HOA - Hồng SINH - Phim KYTHUAT - Minh-CN TOAN - Việt-Toán TIN - Đồng VAN - Thảo-Văn VAN - Hương-Văn VAN - Bình-Văn TOAN - Hùng LY - Tiến-Lý Anh - Hương-Anh
2 LY - Hường TOAN - Vinh TOAN - Việt-Toán CN - Hiệp GDCD - Na Anh - Lâm SINH - Phim TOAN - Khiêm DIA - Tuyến-Địa VAN - Tươi LY - Anh TOAN - HOA - Hồng HOA - Hoàng Anh - Lành TOAN - Hoa Anh - Hương-Anh TOAN - Mai VAN - Trâm TIN - Đồng LY - Việt-Lý Anh - Vân-Anh KYTHUAT - Minh-CN VAN - Hương-Văn SU - Thắm TOAN - Hùng Anh - Minh-Anh HOA - Oánh
3 VAN - Dung-Văn TOAN - Vinh TIN - Trang LY - Hiệp TOAN - Hùng GDCD - Na HOA - Thanh TOAN - Khiêm LY - Hường VAN - Tươi CN - Anh HOA - Hoàng TOAN - Hoa VAN - Phương TOAN - Mai Anh - Lành HOA - Oánh Anh - Hương-Anh LY - Việt-Lý VAN - Hương-Văn KYTHUAT - Minh-CN DIA - Trung TIN - Đồng SU - Thắm VAN - Bình-Văn TIN - Luyến VAN - Thảo-Văn VAN - Trâm
4 VAN - Dung-Văn LY - Việt-Lý TOAN - Việt-Toán VAN - Hải HOA - Thanh HOA - Hoàng TOAN - Khiêm GDCD - Na Anh - Lâm LY - Anh HOA - Hồng DIA - Tuyến-Địa TOAN - Hoa VAN - Phương TOAN - Mai HOA - Oánh TOAN - Vinh TIN - Luyến VAN - Trâm VAN - Hương-Văn Anh - Lành TOAN - Anh - Vân-Anh TIN - Đồng DIA - Trung Anh - Minh-Anh VAN - Thảo-Văn KYTHUAT - Minh-CN
5         DIA - Trung TIN - Trang VAN - Hải VAN - Dung-Văn TOAN - Vinh                   Anh - Lâm LY - Hường Anh - Lành TOAN - TOAN - Việt-Toán HOA - Thanh Anh - Minh-Anh LY - Hiệp TIN - Luyến SINH - Phượng
T.5 1 LY - Hường TOAN - Vinh VAN - TIN - Hà-Tin HOA - Thanh LY - Đường VAN - Hải SINH - Hà-Sinh HOA - Hoàng TOAN - LY - Anh VAN - Quyên TOAN - Hoa VAN - Phương TOAN - Mai LY - Dương HOA - Oánh SU - Đức TOAN - Nghị SINH - Hạnh GDCD - Đào Anh - Vân-Anh HOA - Khước TOAN - Hùng TOAN - Việt-Toán KYTHUAT - Minh-CN Anh - Minh-Anh LY - Quang
2 SINH - Hà-Sinh TOAN - Vinh VAN - HOA - Thanh TIN - Hà-Tin DIA - Trung VAN - Hải VAN - Dung-Văn DIA - Tuyến-Địa HOA - Oánh HOA - Hồng TOAN - TOAN - Hoa TOAN - Mai HOA - Hoàng VAN - Quyên SINH - Việt-Sinh SINH - Hạnh TOAN - Nghị DIA - Ly TOAN - Việt-Toán GDCD - Đào Anh - Vân-Anh TOAN - Hùng Anh - Minh-Anh HOA - Khước SU - Thắm TOAN - Khiêm
3 Anh - Vân-Anh VAN - Dung-Văn HOA - Nga TOAN - Hoa VAN - HOA - Hoàng TIN - Hà-Tin Anh - Minh-Anh Anh - Lâm Anh - Nhi GDCD - Đào CN - Anh SINH - Hạnh LY - Dương TOAN - Mai VAN - Quyên DIA - Tuyến-Địa VAN - Phương TIN - Đồng LY - Hường HOA - Thanh DIA - Trung DIA - Ly KYTHUAT - Minh-CN HOA - Hồng TOAN - Hùng DIA - Tùng TOAN - Khiêm
4 HOA - Nga VAN - Dung-Văn TOAN - Việt-Toán TOAN - Hoa VAN - VAN - Hải TOAN - Khiêm DIA - Tuyến-Địa LY - Hường SU - Thắm SINH - Việt-Sinh LY - Anh Anh - Nhi HOA - Hoàng VAN - Quyên HOA - Oánh TOAN - Vinh DIA - Tùng Anh - Lâm VAN - Hương-Văn TIN - Luyến TOAN - TIN - Đồng Anh - Vân-Anh KYTHUAT - Minh-CN Anh - Minh-Anh HOA - Khước SU - Tiến
5 VAN - Dung-Văn HOA - Nga TOAN - Việt-Toán Anh - Lâm     TOAN - Khiêm SU - Tiến CN - Hường                   HOA - Khước VAN - Hương-Văn DIA - Tùng TOAN - GDCD - Đào TIN - Đồng TIN - Luyến TOAN - Hùng TOAN - Mai HOA - Oánh
T.6 1 GDCD - Na LY - Việt-Lý HOA - Nga SU - Huyền VAN - VAN - Hải TIN - Hà-Tin TOAN - Khiêm TOAN - Vinh SINH - Việt-Sinh VAN - Tươi TOAN - CN - Tuân SINH - Hạnh LY - Vân-Lý TIN - Trang LY - Tuấn TOAN - Mai Anh - Lâm Anh - Hương-Anh VAN - Phúc LY - Bạch HOA - Khước GDCD - Đào TOAN - Việt-Toán TIN - Luyến Anh - Minh-Anh DIA - Ly
2 TIN - Trang VAN - Dung-Văn LY - Tuấn TIN - Hà-Tin VAN - VAN - Hải TOAN - Khiêm CN - Vân-Lý TOAN - Vinh TOAN - VAN - Tươi VAN - Quyên Anh - Nhi SU - Bình-Sử GDCD - Đào LY - Dương VAN - Phương TOAN - Mai SU - Huyền TOAN - Nghị LY - Việt-Lý HOA - Khước DIA - Ly LY - Bạch TOAN - Việt-Toán Anh - Minh-Anh DIA - Tùng TIN - Luyến
3 TOAN - Hương-Toán VAN - Dung-Văn Anh - Nhi GDCD - Na LY - Vân-Lý SINH - Hà-Sinh TOAN - Khiêm HOA - Nga Anh - Lâm TOAN - HOA - Hồng VAN - Quyên LY - Tuân TIN - Hà-Tin SINH - Việt-Sinh GDCD - Đào VAN - Phương SINH - Hạnh LY - Việt-Lý TOAN - Nghị TIN - Luyến VAN - Thảo-Văn TOAN - Việt-Toán TOAN - Hùng LY - Bạch HOA - Khước TOAN - Mai Anh - Hương-Anh
4 TOAN - Hương-Toán TIN - Hà-Tin DIA - Tuyến-Địa VAN - Hải TOAN - Hùng LY - Đường SU - Huyền Anh - Minh-Anh TIN - Trang Anh - Nhi DIA - Ly Anh - Hương-Anh SINH - Hạnh LY - Dương VAN - Quyên TOAN - Hoa TOAN - Vinh VAN - Phương Anh - Lâm GDCD - Na LY - Việt-Lý VAN - Thảo-Văn TOAN - Việt-Toán DIA - Tùng HOA - Hồng GDCD - Đào TOAN - Mai TOAN - Khiêm
5 VAN - Dung-Văn Anh - Minh-Anh SINH - Hà-Sinh VAN - Hải TOAN - Hùng Anh - Lâm Anh - Nhi DIA - Tuyến-Địa SU - Huyền DIA - Tùng TOAN - Hương-Toán GDCD - Na HOA - Hồng CN - Dương VAN - Quyên TOAN - Hoa TOAN - Vinh SU - Đức                    
T.7 1 Anh - Vân-Anh HOA - Nga SINH - Hà-Sinh SINH - Phim TIN - Hà-Tin SU - Minh-Sử CN - Hiệp LY - Vân-Lý SU - Huyền LY - Anh TIN - Luyến TIN - Trang LY - Tuân Anh - Nhi SINH - Việt-Sinh DIA - Ly GDCD - Đào CN - Tuấn GDCD - Na SU - Tiến SINH - Hạnh VAN - Thảo-Văn LY - Bạch VAN - Hương-Văn DIA - Trung VAN - Trâm SINH - Phượng Anh - Hương-Anh
2 SINH - Hà-Sinh TIN - Hà-Tin SU - Minh-Sử SU - Huyền SINH - Phim CN - Đường Anh - Nhi HOA - Nga GDCD - Na GDCD - Đào TOAN - Hương-Toán SINH - Việt-Sinh VAN - Tươi SINH - Hạnh CN - Vân-Lý LY - Dương TIN - Trang LY - Tuấn DIA - Trung Anh - Hương-Anh VAN - Phúc VAN - Thảo-Văn Anh - Vân-Anh VAN - Hương-Văn LY - Bạch DIA - Ly TIN - Luyến VAN - Trâm
3 SU - Minh-Sử SU - Tiến HOA - Nga DIA - Trung LY - Vân-Lý LY - Đường SINH - Phim SINH - Hà-Sinh TIN - Trang VAN - Tươi SINH - Việt-Sinh LY - Anh TIN - Hà-Tin Anh - Nhi VAN - Quyên CN - Dương LY - Tuấn Anh - Hương-Anh VAN - Trâm TOAN - Nghị VAN - Phúc LY - Bạch VAN - Thảo-Văn Anh - Vân-Anh TIN - Luyến LY - Hiệp GDCD - Đào DIA - Ly
4 HOA - Nga SINH - Hà-Sinh Anh - Nhi LY - Hiệp SU - Tiến TIN - Trang DIA - Trung TIN - Hưng SINH - Phim CN - Anh TOAN - Hương-Toán VAN - Quyên VAN - Tươi LY - Dương LY - Vân-Lý SINH - Việt-Sinh Anh - Hương-Anh GDCD - Na VAN - Trâm TOAN - Nghị SU - Minh-Sử Anh - Vân-Anh VAN - Thảo-Văn LY - Bạch GDCD - Đào SINH - Hạnh LY - Tiến-Lý TIN - Luyến
5                                                        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 17-08-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net