Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 15/01/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10TN1 10TN2 10TN3 11A1 11A2 11A3 11C1 11C2 11D 11TN1 11TN2 11TN3 12A1 12A2 12A3 12C1 12C2 12D 12TN1 12TN2 12TN3
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 LY - Tuân TIN - Trang LY - Dương DIA - Ly TOAN - Mai HOA - Nga VAN - Tươi DIA - Tuyến-Địa Anh - Hương-AV SINH - Hạnh CN - Vân TOAN - Hùng HOA - Khước DIA - Trung VAN - Quyên TOAN - Vinh LY - Hường SINH - Hà-Sinh TIN - Đồng Anh - Minh-AV LY - Tuấn TOAN - Hoa DIA - Tùng SINH - Phim Anh - Nhi VAN - Trâm LY - Việt-lí VAN - Dung
3 SU - Thắm SINH - Hạnh VAN - Thảo TIN - Trang TOAN - Mai TOAN - Tuyến HOA - Hoàng HOA - Oánh VAN - Tươi TOAN - SINH - Phim TIN - Đồng CN - Vân VAN - VAN - Quyên LY - Hường TOAN - Hương TOAN - Vinh HOA - Nga DIA - Ly Anh - Minh-AV VAN - Trâm Anh - Nhi SU - Đức HOA - Thanh LY - Việt-lí HOA - Khước GDCD - Na
4 TIN - Trang LY - Dương VAN - Thảo HOA - Oánh SU - Đức TOAN - Tuyến LY - Quang SU - Thắm GDCD - Na TOAN - TOAN - Hoa SINH - Hà-Sinh DIA - Tuyến-Địa SU - Huyền Anh - Hương-AV VAN - HOA - Nga DIA - Trung LY - Tuấn TOAN - Hùng HOA - Thanh DIA - Tùng SU - Minh-Sử VAN - Dung DIA - Ly HOA - Khước Anh - Nhi Anh - Minh-AV
5 SH - Tươi SH - Tuyến-Địa SH - Thảo SH - Ly SH - Đức SH - Tuyến SH - Quang SH - SH - Hương SH - Hoàng SH - Hoa SH - Vân SH - Quyên SH - Huyền SH - Trung SH - SH - Nga SH - Hà-Sinh SH - Tuấn SH - Hùng SH - Tùng SH - Trâm SH - Minh-Sử SH - Dung SH - Nhi SH - Việt-lí SH - Khước SH - Phim
T.3 1 HOA - Hông TIN - Trang LY - Dương GDCD - Tiến DIA - Trung LY - Hiệp TOAN - Khiêm TIN - Hưng SINH - Việt-Sinh KYTHUAT - Minh TOAN - Hoa HOA - Thanh HOA - Khước TIN - Luyến SINH - Phượng DIA - Tuyến-Địa TIN - Đồng TOAN - Vinh VAN - Hương-V LY - Bạch VAN - Hải Anh - Lâm TOAN - Hùng HOA - Hoàng SU - Minh-Sử LY - Việt-lí TOAN - Nghị TOAN - Việt
2 KYTHUAT - Minh HOA - Hông TIN - Hưng TIN - Trang LY - Dương GDCD - Thắm TOAN - Khiêm LY - Anh DIA - Trung HOA - Hoàng HOA - Thanh CN - Vân GDCD - Minh-Sử Anh - Nhung TIN - Luyến Anh - Lâm GDCD - Na TOAN - Vinh VAN - Hương-V TIN - Đồng TOAN - Hoa SINH - Việt-Sinh TOAN - Hùng LY - Bạch TOAN - Nghị HOA - Khước LY - Việt-lí TOAN - Việt
3 Anh - Nhung VAN - Phúc SU - Thắm LY - Dương GDCD - Tiến TIN - Trang VAN - Tươi KYTHUAT - Minh Anh - Hương-AV Anh - Lành LY - Vân DIA - Tuyến-Địa TOAN - Khiêm LY - Hiệp GDCD - Na TIN - Đồng LY - Hường VAN - Hương-V Anh - Vân-AV TOAN - Hùng SINH - Việt-Sinh HOA - Hoàng HOA - Hông Anh - Lâm TOAN - Nghị DIA - Tùng VAN - Hải LY - Anh
4 VAN - Tươi VAN - Phúc Anh - Lành TOAN - Việt Anh - Nhung DIA - Tuyến-Địa Anh - Hương-AV SU - Thắm KYTHUAT - Minh SU - Tiến GDCD - Na LY - Vân Anh - Vân-AV HOA - Thanh HOA - Khước TOAN - Vinh CN - Hường VAN - Hương-V GDCD - Minh-Sử TOAN - Hùng TOAN - Hoa TIN - Luyến DIA - Tùng SU - Đức LY - Bạch TOAN - Nghị VAN - Hải HOA - Hoàng
5 SU - Thắm Anh - Lành GDCD - Na TOAN - Việt SU - Đức Anh - Hương-AV VAN - Tươi Anh - Vân-AV HOA - Hông LY - Anh             Anh - Nhung HOA - Thanh TOAN - Vinh CN - Bạch SU - Minh-Sử TOAN - Hoa       Anh - Lâm HOA - Khước TIN - Luyến
T.4 1 TIN - Trang VAN - Phúc VAN - Thảo KYTHUAT - Minh TOAN - Mai SU - Thắm HOA - Hoàng SINH - Việt-Sinh TOAN - Hương DIA - Trung LY - Vân VAN - TOAN - Khiêm SU - Huyền SU - Tiến LY - Hường VAN - Quyên TOAN - Vinh LY - Tuấn VAN - Trâm Anh - Minh-AV LY - Đường TOAN - Hùng GDCD - Na VAN - Hải TOAN - Nghị Anh - Nhi VAN - Dung
2 GDCD - Na VAN - Phúc Anh - Lành SU - Tiến HOA - Oánh VAN - Bình-Văn SINH - Việt-Sinh VAN - Thảo TOAN - Hương HOA - Hoàng HOA - Thanh SINH - Hà-Sinh TOAN - Khiêm VAN - DIA - Trung SU - Huyền VAN - Quyên LY - Hường TOAN - Vinh VAN - Trâm LY - Tuấn SU - Thắm TOAN - Hùng TOAN - Mai VAN - Hải TOAN - Nghị LY - Việt-lí VAN - Dung
3 TOAN - Việt SU - Thắm HOA - Oánh VAN - Phương KYTHUAT - Minh HOA - Nga TIN - Trang VAN - Thảo SINH - Việt-Sinh Anh - Lành TIN - Luyến LY - Vân VAN - Quyên VAN - LY - Hiệp CN - Hường TOAN - Hương HOA - Thanh TOAN - Vinh HOA - Hông TOAN - Hoa VAN - Trâm LY - Tuấn TOAN - Mai Anh - Nhi HOA - Khước TOAN - Nghị Anh - Minh-AV
4 TOAN - Việt HOA - Hông KYTHUAT - Minh VAN - Phương SINH - Việt-Sinh LY - Hiệp SU - Thắm HOA - Oánh TIN - Trang SU - Tiến TOAN - Hoa TOAN - Hùng LY - Vân TOAN - Khiêm TIN - Luyến HOA - Khước SINH - Hà-Sinh CN - Hường HOA - Nga Anh - Minh-AV VAN - Hải GDCD - Na Anh - Nhi VAN - Dung HOA - Thanh LY - Việt-lí TOAN - Nghị HOA - Hoàng
5               GDCD - Na KYTHUAT - Minh VAN - Phương TOAN - Hoa HOA - Thanh TIN - Luyến CN - Hiệp HOA - Khước SINH - Hà-Sinh HOA - Nga TOAN - Vinh SU - Tiến             CN - Việt-lí VAN - Hải HOA - Hoàng
T.5 1 Anh - Nhung LY - Dương SU - Thắm HOA - Oánh TOAN - Mai LY - Hiệp LY - Quang KYTHUAT - Minh Anh - Hương-AV TIN - Trang LY - Vân TOAN - Hùng SINH - Hà-Sinh HOA - Thanh TOAN - Tuyến Anh - Lâm TOAN - Hương LY - Hường TOAN - Vinh HOA - Hông TOAN - Hoa HOA - Hoàng VAN - Dung CN - Bạch TIN - Đồng VAN - Trâm HOA - Khước LY - Anh
2 HOA - Hông TOAN - Mai KYTHUAT - Minh LY - Dương HOA - Oánh TIN - Trang HOA - Hoàng LY - Anh TOAN - Hương SINH - Hạnh VAN - Hương-V TIN - Đồng CN - Vân Anh - Nhung TOAN - Tuyến HOA - Khước SINH - Hà-Sinh HOA - Thanh TOAN - Vinh LY - Bạch TIN - Luyến Anh - Lâm VAN - Dung DIA - Ly TOAN - Nghị VAN - Trâm SU - Thắm Anh - Minh-AV
3 LY - Tuân SU - Thắm TOAN - Mai Anh - Minh-AV TIN - Trang Anh - Hương-AV VAN - Tươi SINH - Việt-Sinh LY - Anh GDCD - Tiến VAN - Hương-V Anh - Vân-AV LY - Vân TOAN - Khiêm CN - Hiệp TOAN - Vinh LY - Hường TIN - Luyến SINH - Hà-Sinh TOAN - Hùng HOA - Thanh TOAN - Hoa HOA - Hông Anh - Lâm CN - Bạch TOAN - Nghị LY - Việt-lí TOAN - Việt
4 VAN - Tươi KYTHUAT - Minh HOA - Oánh SINH - Việt-Sinh LY - Dương TOAN - Tuyến TIN - Trang Anh - Vân-AV HOA - Hông LY - Anh Anh - Hương-AV TOAN - Hùng TOAN - Khiêm TIN - Luyến LY - Hiệp TOAN - Vinh Anh - Nhung CN - Hường VAN - Hương-V SINH - Hạnh Anh - Minh-AV TOAN - Hoa TIN - Đồng HOA - Hoàng DIA - Ly Anh - Lâm CN - Việt-lí TOAN - Việt
5 TOAN - Việt TOAN - Mai SINH - Hạnh KYTHUAT - Minh Anh - Nhung TOAN - Tuyến Anh - Hương-AV HOA - Oánh SU - Tiến HOA - Hoàng                               LY - Việt-lí TIN - Luyến DIA - Ly
T.6 1 TOAN - Việt Anh - Lành TOAN - Mai LY - Dương HOA - Oánh SU - Thắm KYTHUAT - Minh TOAN - VAN - Tươi VAN - Phương Anh - Hương-AV GDCD - Minh-Sử Anh - Vân-AV SINH - Phượng DIA - Trung VAN - Anh - Nhung TIN - Luyến SINH - Hà-Sinh VAN - Trâm LY - Tuấn LY - Đường VAN - Dung LY - Bạch TOAN - Nghị Anh - Lâm SINH - Phim LY - Anh
2 Anh - Nhung LY - Dương HOA - Oánh Anh - Minh-AV VAN - Phương VAN - Bình-Văn SU - Thắm TOAN - VAN - Tươi KYTHUAT - Minh VAN - Hương-V Anh - Vân-AV TIN - Luyến VAN - Anh - Hương-AV CN - Hường HOA - Nga SINH - Hà-Sinh LY - Tuấn VAN - Trâm VAN - Hải CN - Đường VAN - Dung Anh - Lâm LY - Bạch SINH - Phim TOAN - Nghị TOAN - Việt
3 VAN - Tươi TOAN - Mai VAN - Thảo HOA - Oánh VAN - Phương KYTHUAT - Minh DIA - Trung LY - Anh Anh - Hương-AV TOAN - VAN - Hương-V SU - Minh-Sử SINH - Hà-Sinh GDCD - Huyền VAN - Quyên LY - Hường TOAN - Hương Anh - Lành HOA - Nga LY - Bạch VAN - Hải Anh - Lâm CN - Tuấn TIN - Luyến Anh - Nhi GDCD - Na TOAN - Nghị Anh - Minh-AV
4 VAN - Tươi TOAN - Mai LY - Dương TOAN - Việt Anh - Nhung Anh - Hương-AV GDCD - Thắm VAN - Thảo LY - Anh Anh - Lành DIA - Tuyến-Địa VAN - VAN - Quyên DIA - Trung TOAN - Tuyến Anh - Lâm TOAN - Hương LY - Hường Anh - Vân-AV Anh - Minh-AV GDCD - Na VAN - Trâm Anh - Nhi VAN - Dung VAN - Hải SU - Huyền DIA - Tùng SINH - Phim
5 DIA - Tuyến-Địa KYTHUAT - Minh Anh - Lành TOAN - Việt LY - Dương HOA - Nga LY - Quang Anh - Vân-AV TOAN - Hương VAN - Phương TIN - Luyến VAN - VAN - Quyên Anh - Nhung TOAN - Tuyến GDCD - Huyền CN - Hường VAN - Hương-V CN - Tuấn SU - Thắm DIA - Tùng VAN - Trâm GDCD - Na VAN - Dung VAN - Hải TOAN - Nghị Anh - Nhi CN - Anh
T.7 1 SINH - Hạnh HOA - Hông DIA - Tuyến-Địa VAN - Phương TIN - Trang KYTHUAT - Minh TOAN - Khiêm TIN - Hưng SU - Tiến Anh - Lành CN - Vân VAN - Anh - Vân-AV CN - Hiệp Anh - Hương-AV Anh - Lâm VAN - Quyên GDCD - Huyền TIN - Đồng GDCD - Na Anh - Minh-AV DIA - Tùng LY - Tuấn TOAN - Mai SU - Minh-Sử SINH - Phim Anh - Nhi DIA - Ly
2 HOA - Hông DIA - Tuyến-Địa TOAN - Mai VAN - Phương KYTHUAT - Minh VAN - Bình-Văn TOAN - Khiêm TOAN - TIN - Trang LY - Anh Anh - Hương-AV Anh - Vân-AV LY - Vân LY - Hiệp SU - Tiến TIN - Đồng SU - Huyền Anh - Lành CN - Tuấn Anh - Minh-AV SINH - Việt-Sinh LY - Đường SINH - Hạnh Anh - Lâm Anh - Nhi DIA - Tùng GDCD - Na SINH - Phim
3 KYTHUAT - Minh Anh - Lành TOAN - Mai Anh - Minh-AV VAN - Phương VAN - Bình-Văn Anh - Hương-AV Anh - Vân-AV LY - Anh TOAN - SINH - Phim CN - Vân SU - Minh-Sử TOAN - Khiêm VAN - Quyên VAN - TIN - Đồng SU - Tiến DIA - Tuyến-Địa SINH - Hạnh CN - Tuấn SINH - Việt-Sinh Anh - Nhi DIA - Ly GDCD - Na Anh - Lâm DIA - Tùng SU - Huyền
4 LY - Tuân GDCD - Na TIN - Hưng SU - Tiến VAN - Phương SINH - Việt-Sinh KYTHUAT - Minh TOAN - HOA - Hông TIN - Trang SU - Binh LY - Vân VAN - Quyên TOAN - Khiêm CN - Hiệp VAN - DIA - Tuyến-Địa Anh - Lành Anh - Vân-AV DIA - Ly DIA - Tùng Anh - Lâm SU - Minh-Sử TOAN - Mai SINH - Hạnh TIN - Đồng SINH - Phim LY - Anh
5                                                        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 11-01-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net