Kế hoạch phát động thi đua chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11

SỞ GD –ĐT BÌNH PHƯỚC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TX. PHƯỚC LONG             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Số 04/ KH-THPTTX. PL
                              Phước Long, ngày 9  tháng 10  năm 2014
                        ***                                      
KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11.
 
          Căn cứ vào kế hoạch năm học 2014 -2015 của Nhà trường.
 Nay trường THPT TX.Phước Long lập kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 như sau.
 
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nhằm tạo ra phong trào thi đua học tập và rèn luyện giữa các lớp. Tạo sự giao lưu giữa các khối lớp trong học tập đối với học sinh, từ đó xây dựng các tập thể vững mạnh .
- Nhằm tạo sự đoàn kết, rèn luyện các kỹ năng cho học sinh, qua đó vận động tuyên tuyền xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
2. Yêu cầu: Tất cả các tập thể lớp tham gia thực hiện tốt phong trào. 

II. THỜI GIAN PHÁT ĐỘNG:
Từ tuần học thứ 09 đến hết tuần học 13.

III. NỘI DUNG THI ĐUA.
1. Tổ chức giải bóng đá nam truyền thống.( có kế hoạch cụ thể và thể lệ thi đấu kèm theo)
2. Thi đua vở sạch chữ đẹp: Mỗi chi đoàn cử đại diện 1 học sinh thi với số lượng 8 quyển vở ghi chép các môn học ( có bản hướng dẫn chấm kèm theo)
3. Thi hoa điểm 10.  Gồm điểm kiểm tra miệng học chính khóa với điểm 9 đến điểm 10.
4. Tiết học tốt: theo mẫu đăng kí và được ghi nhận trong sổ đầu bài tiết học tốt xếp loại A
5.Kết quả thi đua nề nếp hàng tuần: Từ tuần 1 đến tuần 13.
6. Viết báo tường.( có bản hướng dẫn cụ thể kèm theo).

IV. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM CỤ THỂ:
1. Giải bóng đá nam truyền thống ( từ ngày 19, 26/10 đến 2, 9/11/2014 vào các ngày chủ nhật). Tại sân bóng đá mi ni Đông Á, Đồng Đô.
2. Thi đua vở sạch chữ đẹp: nộp chấm ngày 15/11/2014. Tại Văn phòng Đoàn trường.
3. Hoa điểm 10, tiết học tốt: thực hiện trong 3 tuần( từ tuần 11 đến tuần 13). Nộp kết quả vào ngày 15/11/2014. Tại Văn phòng Đoàn trường.
4. Viết báo tường. Viết tập trung các lớp tại trường lúc 7h ngày 16/11/2014.
5. Trao giải thưởng và tổng kết phong trào: ngày 20/11/2014.
 
V. GIẢI THƯỞNG.
1. Bóng đá truyền thống: Gồm 5 giải ( nhất, nhì, đồng giải ba, cầu thủ xuất sắc)
2. Hoa điểm 10: gồm 6 giải ( nhất, nhì, ba lớp chọn+ nhất , nhì ,ba lớp CB)
3. Tiết học tốt: gồm 6 giải ( nhất, nhì , ba lớp chọn + nhất, nhì, ba lớp CB)
4.Vở sạch chữ đẹp: 5 giải ( nhất, nhì, ba, 2 khuyến khích)
5. Thi đua nề nếp:  gồm 6 giải ( nhất, nhì, ba lớp chọn+ nhất , nhì ,ba lớp CB)
6. Báo tường: 9 giải ( nhất, nhì, 2 ba, 2KK, phong cách, sáng tạo, ấn tượng)
VI. KINH PHÍ.
1. Kinh phí bóng đá nam truyền thống: ( ĐVTN đóng góp và Nhà trường hỗ trợ)
2. Kinh phí giải thưởng các nội dung thi đua: Nhà trường.
VII. THÀNH LẬP BAN PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA.
1.Nguyễn Văn Dũng:  Hiệu trưởng – Trưởng ban chỉ đạo
2. Trần Thị Hoa: Phó hiệu trưởng – Phó ban chuyên môn.
3. Lâm Thanh Bình: Phó hiệu trưởng – Phó ban thường trực.
4. Huỳnh Văn Đường : Phó hiệu trưởng – Phó ban tuyên truyền.
5. Lương Văn Tiến( BT đoàn trường) – Phó ban cơ sở vật chất.
6. Nguyễn Minh Quang( P.BT) – Thành viên.
7.  Nội Quốc Hưng ( P.BT) – Thành viên.
8. Nguyễn Văn Việt- Thành viên.
9. Dương Trí Tuệ: - Thành viên.
10. Tổ TDQP.
11. Các bí thư chi đoàn: Thành viên.
VIII. BAN GIÁM KHẢO.
1.Lương Văn Tiến : Trưởng ban - Phụ trách báo tường.
2. Nguyễn Minh Quang: - Phụ trách chấm vở sạch chữ đẹp, hoa điểm 10, tiết học tốt.
3. Nội Quốc Hưng - Phụ trách tổng hợp thi đua nề nếp, tổng hợp các giải thưởng đua.
4. GVBM không chủ nhiệm chấm báo tường ( danh sách lập sau)
5. BCH đoàn trường: thành viên.
       Trên đây là kế hoạch phát động thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của trường THPT TX. Phước Long. Đề nghị các bộ phận được phân công nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc.
                  
        HIỆU TRƯỞNG                        NGƯỜI LẬP                       
              (Đã ký)                                             
Lương Văn Tiến
 
                                                                                                        
 Nơi nhận:
- B/c: Chi bộ
- Các lớp
- Lưu VT.

 

Nguồn tin: Đoàn TN