KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI CÙNG NHAU TÌM HIỂU PHÁP LUẬT

SỞ GD - ĐT BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TX. PHƯỚC LONG       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số 05/ THPTTX.PL                             Phước Long, ngày 15 tháng 01 năm 2015
                
KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI CÙNG NHAU TÌM HIỂU PHÁP LUẬT
 
          Căn cứ công văn số 1645/ KH- SGD ĐT ngày 5/9/2014, thông báo số 3532 SGD ĐT - PC ngày 18/12/2014 của Sở GD -ĐT Bình Phước.
          Trường THPT TX. Phước Long xây dựng kế hoạch tham gia Hội thi cùng nhau tìm hiểu Pháp luật như sau.
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
          - Nhằm phổ biến giáo dục Pháp luật cho học sinh nâng cao nhận thức, chấp hành  về Pháp luật.
          - Kỹ năng ứng xử Pháp luật tùng bước hình thành nếp sống và làm theo Pháp luật.
          - Tạo điều kiện để học sinh có điều kiện giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong học tập và rèn luyện.
II.THÀNH PHẦN - SỐ LƯỢNG THAM GIA.
          - Thành lập 3 đội gồm 9 học sinh đại diện cho khối 10,11,12
          ( Có danh sách kèm theo)
          - Cử học sinh lớp 12C, 10TN1 tham gia cổ vũ Hội thi.
III. NỘI DUNG - HÌNH THỨC HỘI THI.
          - Gồm 3 phần thi ( Tự giới thiệu, kiến thức và tiểu phẩm sân khấu hóa)
          ( Có thể lệ hướng dẫn theo công văn của Sở GD -ĐT Bình Phước)
IV. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM.
          - Thời gian tập luyện 7 ngày ( từ ngày 25 đến ngày 31/ 01/2015)
          - Thời gian thi:  Ngày 01/ 02/2015
          - Địa điểm: Tại Trường THPT TX. Phước Long.
V. KINH PHÍ. 
          Chi trong hoạt động thường xuyên của đơn vị đã được giao trong dự toán.
       Trên đây là kế hoạch tham gia Hội thi cùng nhau tìm hiểu Pháp luật của trường THPT TX. Phước Long. Đề nghị các đội tham gia Hội thi thực hiền nghiêm túc.

 
          HIỆU TRƯỞNG                                                     NGƯỜI LẬP
 
 
 
      Nguyễn Văn Dũng                                                   Lương Văn Tiến
 
 
Nơi nhận:
- GVCN
- Học sinh
- Lưu VT
 
 
 
DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA
HỘI THI CÙNG NHAU TÌM HIỂU PHÁP LUẬT
                    ( Kèm theo công văn số 05/ THPT TX. PL ngày 15/01/2015)
 
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ
1 Trương Thùy Duyên 10TN1 Đội trưởng
2 Trịnh Thị Bảo Ngân 10TN1 Thành viên
3 Trần Huy Đạt 10TN1 Thành viên
4 Nguyễn Văn Nghĩa 11C Đội trưởng
5 Bùi Thị Hồng Thủy 11C Thành viên
6 Nguyễn Gia Luân 11C Thành viên
7 Nguyễn Ngọc Hiếu 12C Đội trưởng
8 Phạm Mỹ Dung 12C Thành viên
9 Trần Văn Diện 12C Thành viên
  
- Thời gian tập luyện ( lúc 17 giờ 15 phút từ ngày 25 đến ngày 31/01/2015)
- Địa điểm: Tại trường THPT TX. Phước Long
 
                P. HIỆU TRƯỞNG                                       NGƯỜI LẬP
 
 
              Lâm Thanh Bình                                         Lương Văn Tiến