KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI “THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT” NĂM 2018

THỊ ĐOÀN PHƯỚC LONG                       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TX. PHƯỚC LONG   
                 Số 08 – KH/ ĐTN                        Phước Long, ngày 08 tháng 11 năm 2018
                            ***
 
KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI
“THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT” NĂM 2018
 
            Căn cứ Kế hoạch số 199/KH–UBND ngày 07/02/2018 của UBND TX. Phước Long.
            Đoàn trường THPT TX. Phước Long lập Kế hoạch tham gia Hội thi “Thanh niên với pháp luật” năm 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
          1. Mục đích:
- Nhằm tạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các lĩnh vực đời sống xã hội; hòa giải cơ sở; phòng chống bạo lực học đường, gia đình; phòng chống ma túy, an toàn giao thông… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên, nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục thanh niên chấp hành pháp luật.
          - Tuyên truyền, phổ biến kịp thời những quy định cơ bản của các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là thanh, thiếu niên.
          - Tạo điều kiện để thanh niên am hiểu pháp luật, làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và xã hội.
          2. Yêu cầu:
          - Hội thi “Thanh niên với pháp luật” thị xã Phước Long năm 2018 phải có nội dung phù hợp với các quy định của pháp luật, đưa ra những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội. Những tình huống hay, ý tưởng đẹp.
          - Hội thi phải được thực hiện một cách sinh động, thiết thực, tạo không khí hào hứng sôi nổi, hấp dẫn thu hút đông đảo thanh niên, cán bộ, công chức và nhân dân.
          II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG:
 - Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các xã, phường trên địa bạn thị xã và 02 trường THPT (THPT TX Phước Long, THPT Phước Bình).
 - Trường THPT TX Phước Long thành lập một đội thi gồm: 10 ĐVTN (có danh sách kèm theo).
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:
     1. Thời gian tập luyện: Từ ngày 06/11 đến khi thi.
     2. Thời gian thi: Theo công văn của UBND Thị xã Phước Long.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THAM GIA:
          1. Nội dung thi: Gồm những kiến thức pháp luật cơ bản liên quan trực tiếp đến các quy định pháp luật: Luật Dân sự, Luật giao thông đương bộ, Luật căn cước công dân, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật phòng, chống ma túy, Luật phòng, chống mua bán người, Luật thanh niên, Bộ luật hình sự, Luật hôn nhân gia đình, Luật bảo vệ môi trường, Luật phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường và các nghị định hướng dẫn thi hành.
          2. Hình thức thi:
          - Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa gồm 02 phần thi:
          + Phần thi lý thuyết: Các thí sinh bốc thăm và trả lời câu hỏi trực tiếp mà Ban tổ chức đưa ra trong thời gian 07 phút.
          + Phần thi tiểu phẩm: Mỗi đơn vị tự xây dựng một tiểu phẩm thể hiện rõ sự am hiểu các quy định pháp luật trong thực hiễn.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
- Nhà trường chỉ đạo Đoàn thanh niên tham gia hội thi.
          - BTV đoàn trường lên kế hoạch, lập danh sách ĐVTN tham gia hội thi, quản lý ĐVTN trong quá trình tham gia Hội thi.
VII. KINH PHÍ:
          - Xin Nhà trường hỗ trợ tiền tham gia hội thi
         
Trên đây là Kế hoạch tham gia Hội thi “Thanh niên với pháp luật” Thị xã Phước Long năm 2018 của Đoàn trường THPT TX. Phước Long.
        
 

TM. CẤP ỦY
BÍ THƯ CHI BỘ
 
 
 
Nguyễn Văn Dũng
TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
 
 
 
Nội Quốc Hưng
   
 
 
Nơi nhận:
- Trình Chi bộ, BGH Nhà trường.
- BTV đoàn trường.
- Chi đoàn GV, HS


Tác giả bài viết: Mr.Hưng™