Kế hoạch tổ chức kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1, năm học 2021 - 2022

Kế hoạch tổ chức kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1, năm học 2021 - 2022
SỞ GD - ĐT BÌNH PHƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 07/KH-THPTTXPL              Phước Long, ngày 29 tháng 10 năm 2021
 
    
 
KẾ HOẠCH
 Tổ chức kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1, năm học 2021 - 2022

 

Căn cứ Công văn số 3262/SGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Phước. “Về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ học năm học 2021-2022”;
Thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2021-2022;
Trường THPT TX Phước Long xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I năm học 2021-2022 tronh tình hình dịch, bệnh Covid-19 vẫn cón đang diễn biến phức tạp, cụ thể như sau:
I. Mục đích – yêu cầu
1. Việc kiểm tra giữa kì I nhằm đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh qua hình thức dạy học trực tuyến trong thời gian qua; qua đó giáo viên và học sinh kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy và học đồng thời rà soát, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng lớp học theo quy định chương trình GDPT.
2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm kiểm tra, phản ánh đúng năng lực, phẩm chất và sự tiến bộ của học sinh.
 3. Việc biên soạn đề kiểm tra thực hiện theo Công văn số 2867/SGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
4. Thực hiện kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (Tổ chức kiểm tra theo Điều 6 của Thông tư; Lưu trữ quản lý hồ sơ kiểm tra theo mục d, khoản 2, điều 8 của Thông tư)
 5. Thực hiện kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 và được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
6. Không kiểm tra, đánh giá định kì đối với những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm được quy định tại Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022.
II. Nội dung, hình thức kiểm tra, thời gian nộp đề kiểm tra.
  1. Nội dung đề kiểm tra
- Nội dung kiểm tra những nội dung đã dạy cho học sinh từ tuần 01 đến hết tuần 9 theo kế hoạc dạy học của nhà trường (giáo viên ôn tập theo đề cương chung của tổ)
         - Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học, bám sát và vận dụng linh hoạt chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và phù hợp với năng lực nhận thức của học sinh.
         - Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ, năng lực của học sinh, phù hợp với sinh lý học sinh và thời gian quy định đối với từng môn học.
  1. Hình thức ra đề kiểm tra
         - Môn Văn đề kiểm tra, đánh giá theo hình thức tự luận.
         - Các môn: Toán, Tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tin, Công nghệ: 100% trắc nghiệm
         - Các môn: Thể dục, QP&AN ra đề theo đặc trưng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch dạy học của từng môn.
         3. Đề kiểm tra
         - Đề kiểm tra phải thể hiện kiến thức trọng tâm của chương trình theo chuẩn KTKN không ra đề trong phần đã giảm tải, không đánh đố học sinh. Đặc biệt là đề phải thể hiện được phân loại học sinh và ra theo tinh thần đổi mới, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
          - Đề kiểm tra phải tuyệt đối được bảo mật.
         - Đề kiểm tra đối với môn: Văn, Toán 60ph/môn. Các môn còn lại 45ph/môn.
         4. Thời gian nộp đề kiểm tra
         Tổ trưởng chuyên môn nộp đề kiểm tra, đánh giá gữa kỳ 1 về cho Thầy Đường trước ngày 8/11/2021. Bao gồm Ma trận, đề kiểm tra, hướng dẫn chấm (đề kiểm tra nộp dạng file.pdf)
III. Tổ chức, thời gian, lịch kiểm tra.
         1. Tổ chức kiểm tra.
         - Kiểm tra trên phần mềm azota theo lịch (học sinh vào trang web “thptphuoclong.edu.vn” để làm bài theo lịch kiểm tra chung của toàn trường)
2. Thời gian tổ chức kiểm tra.
         - Trong tuần 11 từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 11 năm 2021.
         - Thời gian: Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút. (riêng môn TD, QPAN giáo viên tự tổ chức kiểm tra theo đúng qui định)
3. Lịch kiểm tra
 
         Kiểm tra vào các vào buổi chiều cho tất cả 3 khối lớp:
 

Ngày thi
 
Môn thi Thời gian làm bài
Thứ 2 ngày 15/11/2021 Ngữ văn Từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút
Anh Từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 15 phút
Thứ 3 ngày 16/11/2021 Từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 15 phút
Địa Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 00 phút
Thứ 4 ngày 17/11/2021 Toán Từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút
Sử Từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 15 phút
Thứ 5 ngày 18/11/2021 Hóa Từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 15 phút
Sinh Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 00 phút
Thứ 6 ngày 19/11/2021 GDCD Từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 15 phút
Tin Từ 15 giờ 00 phút đến 15 giờ 45 phút
Công nghệ  Từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 15 phút
         IV. Bộ phận tổ chức kiểm tra cuối kỳ (có quyết định riêng)              
Trên đây là kế hoạch tổ chức KTCL giữa HK1, năm học 2021-2022. Nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo về chuyên môn nhà trường để kịp thời giải quyết./.
 
Nơi nhận:
   - BGH (để chỉ đạo);
   - Tổ trưởng CM (để t/h);
   - Bản tin (để thông báo);
   - Lưu VT.
 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Văn Vẫn